مرتب سازی بر اساس:
مشاهده:
 • کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc)

   کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc) :

  پیشگفتار

  بخش اول / كلیات :

  روشهای عرضه پروژه (Project Delivery Methods)
  ۱ـ گروه روش‌های متعارف ساخت (DBB)
  ۲ـ گروه روش‌های طرح و ساخت:
  ۱ـ۲) طرح و ساخت (D/B)
  ۲ـ۲) مهندسی، تدارك، ساخت / كلیدگران (EPC)
  ۳ـ گروه روش‌های مدیریتی
  ۴ـ گروه روش‌های ساخت، بهره‌برداری و انتقال (B.O.T)

  بخش دوم / مدیریت طرح (CM) عامل چهارم :

  عامل چهارم، (مدیریت ساخت / مدیریت طرح) (Construction Management) (CM)
  تعریف مدیریت طرح در مجامع حرفه‌ای ایران
  مفهوم رایج مدیریت طرح در داخل كشور
  نمونة گواهینامه صلاحیت خدمات مدیریت طرح
  رئوس كلی شرح خدمات مدیریت طرح
  روش انتخاب مدیر طرح (عامل چهارم)
  ۱) روش انتخاب براساس كیفیت و قیمت (QCBS)
  ۲) روش انتخاب براساس كیفیت (QBS)
  ۳) روش بودجه ثابت
  ۴) رو ش انتخاب تك گزینه‌ای
  ۵) روش انتخاب براساس تعرفه
  ۶) روش مسابقه

  نحوة محاسبه حق بیمه سهم مشاور و كارفرما در طرحهای عمرانی و غیرعمرانی
  ۱) طرح‌های عمرانی
  ۲) طرح‌های غیرعمرانی
  نكات ویژه شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح
  محدودة همكاری مدیر طرح (CM) در مدیریت پروژه‌ها
  اندازه‌گیری پیشرفت قرارداد مدیریت طرح (CM)
  سازمان و شرح وظایف تیم مدیریت طرح (CM) در یك پروژه
  ۱-مدیر مهندسی
  ۲-مدیر ساخت
  ۳-مدیر برنامه‌ریزی و كنترل پروژه مركزی
  ۴-مدیریت امور اجرایی (مدیر كارگاه)
  ۵-مدیر تضمین و كنترل كیفیت (كارگاه)
  ۶-مدیر ایمنی و بهداشت كارگاه
  ۷-مدیر دفتر فنی كارگاه
  ۸-مدیر نصب و راه‌اندازی
  ۹-جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

  بخش سوم / اسناد و مدارك قراردادی مدیریت طرح :

  دستورالعمل نحوه تكمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و پیوستهای قراردادهای واحد خدمات مدیریت طرح و مقررات مربوط به آنها
  ۱ـ موافقتنامه
  ۲ـ شرایط عمومی
  ۳ـ پیوستها
  شرایط عمومی قراردادهای مدیریت طرح
  فهرست
  شرایط عمومی تعاریف و مفاهیم
  ۱ـ قرارداد
  ۲ـ موافقتنامه
  ۳ـ شرایط عمومی
  ۴ـ شرایط خصوصی
  ۵ـ كارفرما
  ۶ـ مدیر طرح
  ۷ـ خدمات
  ۸ـ مرحله، قسمت
  ۹ـ مدارك و گزارشها
  ۱۰ـ برنامه زمانی كلی
  ۱۱ـ برنامه زمانی تفصیلی
  ۱۲ـ برآورد اولیه
  ۱۳ـ مدت اولیه
  ۱۴ـ متوسط حق‌الزحمه ماهانه
  ۱۵ـ روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها

  تعهدات مدیر طرح
  ۱۶ـ حدود خدمات
  ۱۷ـ تغییر حدود خدمات
  ۱۸ـ نحوه انجام خدمات
  ۱۹ـ گزارشها
  ۲۰ـ اقدامهای مدیر طرح كه نیاز به تأیید كارفرما دارد
  ۲۱ـ عدم دخالت
  ۲۲ـ استانداردهای فنی، مقررات و دستورالعمل‌ها
  ۲۳ـ دقت و كوشش
  ۲۴ـ مسئولیت مدیر طرح
  ۲۵ـ محرمانه بودن اطلاعات
  ۲۶ـ ارتباط با طرحهای دیگر
  ۲۷ـ بیمه
  ۲۸ـ رعایت مقررات ایمنی

  تعهدات كارفرما :

  ۲۹ـ اطلاعات، تصمیمات
  ۳۰ـ دسترسی به زمین
  ۳۱ـ تسهیلات، مجوزها
  ۳۲ـ پرداخت حق‌الزحمه
  ۳۳ـ آزاد كردن تضمینها
  ۳۴ـ تصویب مدارك و گزارشها
  ۳۵ـ تغییر كارفرما
  نمایندگان ـ كاركنان
  ۳۶ـ نماینده كارفرما
  ۳۷ـ نماینده مدیر طرح
  ۳۸ـ كاركنان مدیر طرح
  ۳۹ـ قراردادهای كاركنان
  ۴۰ـ به كار گماردن كاركنان كارفرما، مشاور و پیمانكار
  ۴۱ـ به كار گماردن كاركنان مدیر طرح
  تعهدات مالی ـ حق‌الزحمه مدیر طرح
  ۴۲ـ حق‌الزحمه مدیر طرح
  ۴۳ـ پیش‌پرداخت
  ۴۴ـ تضمین حسن انجام كار
  ۴۵ـ مالیات، حق بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی
  ۴۶ـ خسارت تأخیر
  تغییر مدت ـ تعلیق خاتمه ـ فسخ
  ۴۷ـ شروع و نفوذ قرارداد
  ۴۸ـ تغییر مدت قرارداد
  ۴۹ـ تأخیر
  ۵۰ ـ تعلیق
  ۵۱ ـ حوادث قهری
  ۵۲ ـ خاتمه دادن به قرارداد
  ۵۳ ـ فسخ قرارداد

  مقررات عمومی
  ۵۴ ـ زبان قرارداد
  ۵۵ ـ قانون حاكم بر قرارداد
  ۵۴ ـ مالكیت اسناد
  ۵۷ ـ انتقال به غیر
  ۵۸ ـ اشخاص یا قراردادهای ثالث
  ۵۹ ـ ابلاغ‌ها
  حل اختلاف
  ۶۰ ـ حل اختلاف
  دستورالعمل انتخاب و ارجاع كار به واحدهای خدمات مدیریت طرح
  شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح‌های غیرصنعتی (نشریة شمارة ۲۴۲۳)
  فهرست (شرح عمومی خدمت مدیریت طرح)
  دستورالعمل كاربرد
  ۱-خدمات هماهنگی، برنامه‌ریزی و كنترل پیشرفت كار
  ۲-مدیریت بر خدمات تهیه طرح (خدمات مرحله اول)
  ۳-مدیریت بر خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (خدمات مرحله دوم)
  ۴-مدیریت بر خدمات تدارك كالا (مصالح و تجهیزات)
  ۵-خدمات سازماندهی برای بهره‌برداری
  ۶-مدیریت بر اجرای كار، راه‌اندازی و تحویل

  بخش چهارم / مدیریت پیمان پیمانكاری مدیریت (MC)Management Contracting / Contractor :

  جایگاه مدیریت پیمان در طرحهای عمرانی
  معرفی سازندگان، انبوه‌سازان و پیمانكاران دارای صلاحیت
  الف) سازنده حقیقی
  شرایط احراز صلاحیت سازندگان حقیقی
  حداكثر تعداد كار مجاز و ظرفیت اشتغال به كار اشخاص حقیقی
  نمونه پروانه اشتغال به كار سازندگان مسكن و ساختمان
  نمونه پروانه اشتغال به كار سازندگان مسكن و ساختمان
  دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسكن و ساختمان
  اصلاحیه دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسكن و ساختمان
  مدارك و اسناد قراردادی
  قرارداد اجرای ساختمان (پیمان مدیریت)
  شرایط عمومی قرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان

  فصل اول: تعاریف و مفاهیم :

  ۱ـ قرارداد اجرای ساختمان
  ۲ـ شرایط عمومی
  ۳ـ شرایط خصوصی
  ۴ـ انواع قرارداد اجرای ساختمان
  ۵ـ اجرای ساختمان
  ۶ـ صلاحیت حرفه‌ای، حدود آن و ظرفیت اشتغال
  ۷ – ناظر
  ۹ـ پیمانكار
  ۱۰ـ كارگاه، تجهیز و برچیدن آن
  ۱۱ـ مدت قرارداد ـ برنامه زمانبندی
  ۱۲ـ مبلغ قرارداد – نحوه پرداخت

  فصل دوم: تعهدات و اختیارات صاحب‌كار :

  ۱۳ـ تعهدات صاحب‌كار
  ۱۴ـ اختیارات صاحب‌كار

  فصل سوم: تعهدات و اختیارات مجری :

  ۱۵ـ تعهدات
  ۱۶ـ اختیارات مجری

  فصل چهارم: تضمین انجام تعهدات قرارداد، تهیه صورت‌هزینه‌ها، نحوه پرداختها و تعلیق كار :

  ۱۷ـ تضمین انجام تعهدات
  ۱۸ـ صورت‌هزینه‌ها
  ۱۹ـ نحوه پرداختها
  ۲۰ـ تعلیق

  فصل پنجم: تحویل كار، برچیدن كارگاه، تسویه حساب و پایان كار :

  ۲۱ـ تحویل كار
  ۲۲ـ برچیدن كارگاه
  ۲۳ـ تسویه حساب و پایان كار

  فصل ششم: موارد فسخ، اقدامات پس از فسخ، خسارات عدم انجام تعهدات حل اختلاف :

  ۲۴ـ موارد فسخ
  ۲۵ـ اقدامات پس از فسخ
  ۲۶ـ خسارت عدم انجام تعهدات
  ۲۷ـ حل اختلاف

  فصل هفتم: حوادث قهری، تسریع كار، اقامتگاه و ابلاغها، اعتبار شرایط عمومی قرارداد :

  ۲۸ـ حوادث قهری
  ۲۹ـ اقامتگاه و ابلاغها
  ۳۰ـ اعتبار شرایط عمومی
  شرایط خصوصی قرارداد
  تصویب‌نامه هیئت وزیران بخشنامه ۶۶۹۰۰ پیمان مدیریت

  بخش پنجم / بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها :

  کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc)

  آیین‌نامة خرید خدمات مشاور
  راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
  تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره ـ شماره یك
  فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره
  مستندات راهنمائی حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب

  بخش ششم / نمونه‌هایی از فرم‌های گزارشگیری :

  کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc)

  (نمونة یك) ساختمان مسكونی
  (نمونة دو) ساختمان اداری
  (نمونه سه) مجتمع مسكونی مسكن مهر
  (نمونة چهار) پروژه احداث بزرگراه

  بخش هفتم / فرهنگ واژگان تخصصی :

  منابع و مآخذ کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc)

  انتشارات نوآور

  ناشر تخ

  186,200 تومان
  انتشارات : نو آور
  نویسنده : مهندس محمدعلی فرشادفر
  موضوع : قراردادهای طرح های عمرانی, مدیریت طرح ها ساختمان سازی, مدیریت طرح های شرکت های ساختمانی, پیمانکاری
  نوبت چاپ : سوم
  سال چاب : 1402
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 230
  شابک : 9786001680427
 • خرید کتاب آموزش کاربردی AUTOCAD ( ویژه مهندسان عمران و معماری )نوشته مهندس نبیل عابدی انتشارات نو آور
  کتاب آموزش کاربردی AUTOCAD
  ویژه مهندسان عمران و معماری

  کتاب آموزش کاربردی AUTOCAD :

  مقدمه کتاب آموزش اتوکد :

  نرم افزار اتوکد را به جرات می‌توان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین نرم‌افزارهای مهندسی دانست که از قدیمی‌ترین محصولات کمپانی Autodesk در زمینه ترسیمات دوبعدی پلان و نقشه‌های ساختمانی به شمار می‌آید.

  استفاده از نرم افزار اتوکد روز به روز در حال رواج و گسترش بوده و تقریباً مهندس عمران یا معماری را نمی‌توان متصور شد که این نرم افزار را بلد نباشد. به همین دلیل بر آن شدیم تا مجموعه‌ای کامل از ابزارها و دستورات نرم افزار اتوکد تهیه کنیم تا بتواند پاسخگوی نیازهای دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم باشد.

  همان طور که می‌دانید از نرم افزار اتوکد برای اهداف صنعتی نیز استفاده می‌شود، بنابراین گزینه‌های بسیار زیادی دارد که ممکن است هیچ وقت به کار یک مهندس عمران یا معمار نیاید. در نتیجه با گلچین کردن دستورات پرکاربرد این نرم‌افزار و ساده سازی آن‌ها، مجموعه‌ای را تهیه کردیم که در وقت و انرژی مخاطبین محترم، نهایت صرفه جویی و بهینه سازی انجام شود.

  در بسیاری از موارد، که روش‌های مختلفی برای انجام یک عملیات واحد در نرم‌افزار اتوکد وجود داشته، تلاش کردیم تا تمام آن روش‌ها را به صورت مجزا آموزش دهیم تا در موقعیت‌های مختلف بتوانید از بهترین حالت ممکن استفاده کنید.

  این کتاب قابل استفاده برای :

  ۱-کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان مهندسی عمران و معماری

  ۲-کلیه علاقه‌مندان به یادگیری نرم‌افزار اتوکد و ورود به بازار نقشه کشی حرفه‌ای

  ۳-کلیه متخصصین حوزه شبیه‌سازی معماری و ترسیمات دیجیتال

  بخشی از کتاب نرم افزار اتوکد
  روش نصب نرم افزار اتوکد معرفی محیط نرم افزار

  معرفی نوار ابزارها

  تبدیل محیط اتوکد به حالت کلاسیک + دستور save as در اتوکد

  تنظیمات اولیه نرم افزار و واحدها

  روشهای انتخاب موضوعات (select) در اتوکد

  تنظیمات موس در اتوکد

  انتقال عکس به اتوکد

  تبدیل فایل pdf به DWg

  نصب نرم افزار اتوکد

  یکی از قدیمی ترین نرم افزارهای ارائه شده توسط کمپانی اتودسک نرم افزار اتوکد است که به هدف ترسیم نقشه های مهندسی، ساختمانی و صنعتی به دنیا ارائه شده و به عنوان نرم افزار شماره یک دنیا برای رشته های مهندسی عمران و معماری شناخته می‌شود. کمپانی اتودسک با ارائه نسخه های جدید و ایجاد تغییرات درهر نسخه سعی می‌کند تا روند کار کردن با این نرم افزار را بهبود ببخشد. آخرین نسخه ارائه شده توسط این کمپانی اتوکد ۲۰۲۳ است.

  آشنایی با محیط اتوکد

  بخش اول Get start : 

  بخش اول Get start می‌باشد که می‌توانید برای استفاده و وارد شدن به صفحه کاری نرم افزار اتوکد، ابتدا یک فایل جدید را باز کنید و یا پروژه ای را که قبلا روی آن کار کرده اید را اجرا نمائید.

  Start Drwing: با کلیک بر روی این گزینه یک فایل جدید جهت انجام ترسیمات باز خواهد شد.

  Open file: برای باز کردن فایل های قبلی می‌توانید روی گزینه کلیک کنید و فایل مورد نظر را فراخوانی کنید.

  Open a sheet set: از این گزینه برای باز کردن مجموعه ای از شیت‌ها در اتوکد استفاده می‌شود.

  Templates: جهت وارد کردن قالب های آماده از وب سایت اتودسک از این گزینه استفاده می‌شود.

  Explore sample Drawing: با انتخاب این گزینه نقشه هایی به عنوان نمونه و یا سمپل در اختیار شما قرار می‌گیرد که امکان انجام ترسیمات بر روی آنها وجود دارد.

  بخش دوم: Recent Doucument

  دومین بخش Recent Doucument  می‌باشد که در این قسمت می‌توانید آخرین نقشه و فایل ذخیره شده در نرم افزار اتوکد را در این بخش مشاهده کرده و باز نمایید.

  بخش سوم : connect،notification

  در این بخش می‌توانید با ساختن اکانت جهت ارتباط و دسترسی به بخش های مختلف، از خدمات اتودسک استفاده کنید.

  فهرست مطالب
  فصل اول / معرفی و تنظیمات مقدماتی نرم‌افزار اتوکد

  ۱-۱- نصب نرم‌‌افزار اتوکد

  ۱-۲- آشنایی با محیط نرم‌افزار اتوکد

  ۱-۲-۱- بخش اول: Get started

  ۱-۲-۲- بخش دوم: Recent Document

  ۱-۲-۳- بخش سوم: Connect ,Notification

  ۱-۳- معرفی نوار ابزارها در اتوکد

  ۱-۳-۱- نوار ابزار Title bar

  ۱-۳-۲- نوار ابزار Menu bar

  ۱-۳-۳- نوار ابزار دسترسی سریع (Quick access Toolbar)

  ۱-۳-۴- کاربردی‌ترین نوار ابزار در اتوکد

  ۱-۳-۵- نوار ابزار Status Toolbar

  ۱-۳-۶- خط فرمان (Command Line)

  ۱-۳-۷- منوی Applications در اتوکد

  ۱-۳-۸- ابزارهای موجود در منوی Applications Butten

  ۱-۴- تبدیل محیط اتوکد به حالت کلاسیک

  ۱-۴-۱- فعالسازی حالت اتوکد کلاسیک

  ۱-۴-۲- ذخیره کردن محیط کلاسیک ساخته شده

  ۱-۵- دستور Save As در اتوکد

  ۱-۵-۱- پنجره Save Drawing AS

  ۱-۵-۲- پارامترهای پنجره Save Drawing AS

  ۱-۶- دستور Start up در اتوکد

  ۱-۶-۱- روش اجرای دستور Start up در اتوکد

  ۱-۷- دستور Unit در اتوکد

  ۱-۷-۱- روش اجرای دستور Unit در اتوکد

  ۱-۷-۲- تنظیمات پنجره Drawing Units

  ۱-۸- روش‎های مختلف انتخاب object در اتوکد

  ۱-۸-۱ – روش اول: انتخاب موضوعات در اتوکد فقط با یک کلیک

  ۱-۸-۲- روش دو: انتخاب موضوعات در اتوکد با استفاده از window

  ۱-۸-۲-۱- Window منظم از راست به چپ

  ۱-۸-۲-۲- Window نامنظم

  ۱-۸-۲-۳-Window از چپ به راست

  ۱-۸-۳- روش سوم: انتخاب از طریق دستور Quick select در اتوکد

  ۱-۸-۳-۱- روش اجرای Quick select

  ۱-۸-۴ Select similar-در اتوکد

  ۱-۸-۵ Deselect-کردن در اتوکد

  ۱-۸-۵-۱- Deselect کردن همه‌ی موضوعات در اتوکد

  ۱-۸-۵-۲- Deselect کردن حرفه‌ای و اختصاصی

  ۱-۹- تنظیمات موس در اتوکد

  ۱-۹-۱- تغییر سایز مکان نما موس در اتوکد

  ۱-۹-۲ کاربرد چپ کلیک و راست کلیک موس در اتوکد

  ۱-۹-۳ کاربرد اسکرول موس در اتوکد

  ۱-۹-۴ مشکلات مربوط به موس

  ۱-۱۰- اولین روش برای تبدیل Pdf به فایل اتوکد Dwg

  ۱-۱۰-۱- دومین روش تبدیل Pdf به فایل اتوکد

  ۱-۱۰-۲- سومین روش تبدیل Pdf به فایل اتوکد

  ۱-۱۱- نحوه انتقال عکس به اتوکد

  ۱-۱۱-۱- روش اول لینک کردن عکس

  ۱-۱۱-۲- پنجره‌ی Attach Image

  ۱-۱۱-۳- روش دوم Paste Special

  فصل دوم / دستورات ترسیمی در تب Draw

  ۲-۱- روش‌های اجرای دستور Line در اتوکد

  ۲-۱-۱-ترسیم خط به صورت چشمی با دستور Line در اتوکد

  ۲-۱-۲- انجام ترسیمات با اندازه دقیق با دستور Line در اتوکد

  ۲-۱-۳- انجام ترسیمات با دستور لاین به روش دکارتی مطلق و نسبی

  ۲-۱-۴ ترسیم خط با اندازه و زاویه دقیق

  ۲-۲- دستور polyline در اتوکد (چند خطی و یا خطوط پیوسته)

  ۲-۲-۱- تفاوت دستور Line وPolyline در اتوکد

  ۲-۲-۲- نحوه اجرای دستور Polyline

  ۲-۲-۳- روش ترسیم خط با دستور Polyline

  ۲-۳- دستور Spline در اتوکد

  ۲-۳-۱- روش ‌اجرای دستور Spline در اتوکد

  ۲-۳-۲- نحوه ترسیم خطوط منحنی با دستور Spline

  ۲-۴- دستور Circle در اتوکد

  ۲-۴-۱- روش اجرای دستور Circle در اتوکد

  ۲-۴-۲- حالت‌های مختلف رسم دایره در اتوکد توسط دستور Circle

  ۲-۴-۲-۱- رسم دایره با انتخاب مرکز و شعاع (Center, Radius)

  ۲-۴-۲-۲- روش ترسیم دایره توسط مرکز و قطر (Center, Diameter)

  ۲-۴-۲-۳- ترسیم داره به روش ۲p یا همان دو نقطه، توسط دستور circle

  ۲-۴-۲-۴- ترسیم دایره با سه نقطه توسط زیر دستور ۳p در دستور Circle

  ۲-۴-۲-۵- ترسیم دایره با زیر دستور tan,tan,radius در دستور Circle

  ۲-۴-۲-۶- ترسیم دایره در اتوکد با زیر دستور tan,tan,tan در دستور circle

  ۲-۵- دستور Arc (کمان) در اتوکد

  ۲-۵-۱- ۳-Points (سه نقطه)

  ۲-۵-۲- Start ,Center ,End (شروع، مرکز، پایان)

  ۲-۵-۳- Start ,Center ,Angle (شروع مرکز زاویه)

  ۲-۵-۴- Start ,Center ,Length (شروع مرکز طول وتر)

  ۲-۵-۵- Start ,End ,Angle (شروع، پایان، زاویه)

  ۲-۵-۶- Start ,End ,Direction (شروع، پایان، راستا)

  ۲-۵-۷- Start ,End ,Radius ( شروع، پایان، شعاع)

  ۲-۵-۸- Continue

  ۲-۶- دستور Rectangle در اتوکد

  ۲-۶-۱- روش اجرای دستور Rectangle

  ۲-۶-۲- نحوه ترسیم مستطیل با دستور Rectangle

  ۲-۶-۲-۱-ترسیم مستطیل به صورت چشمی

  ۲-۶-۲-۲- ترسيم مستطیل با ابعاد و اندازه‌ی دقیق

  ۲-۶-۲-۳- پخ زدن گوشه هایمستطیل (Chamfer)

  ۲-۶-۲-۴- ترسیم مستطیل با گوشه‌های گرد (Fillet)

  ۲-۶-۲-۵- ضخامت دادن به شکل در دستور Rectangle

  ۲-۶-۲-۶- ترسيم با مساحت دقيق (Area)

  ۲-۶-۲-۷- چرخش شکل در رسم مستطیل در اتوکد (Rotation)

  ۲-۷- دستور polygon در اتوکد

  ۲-۷-۱- نحوه اجرای دستور Polygon در اتوکد

  ۲-۷-۲- روش ترسیم اشکال چندضلعی

  ۲-۷-۳- دومین روش‌ ترسیم چند ضلعی در اتوکد

  ۲-۸- دستور Ellipse در اتوکد

  ۲-۸-۱- نحوه‌ی اجرای دستور Ellipse در اتوکد

  ۲-۸-۲- روش‌های ترسیم بیضی (Ellipse) در اتوکد

  ۲-۸-۲-۱- ترسیم بیضی در اتوکد با روش Axis, End

  ۲-۸-۲-۲- ترسیم بیضی با روش Elliptical Arc

  ۲-۹- دستور Region در نرم‌افزار اتوکد

  ۲-۹-۱- نحوه‌ی اجرای دستور Region در اتوکد

  ۲-۹-۲- روش استفاده از دستور Region در اتوکد

  ۲-۱۰- دستور Divide اتوکد

  ۲-۱۰-۱- نحوه‌ی اجرای دستور Divide در اتوکد

  ۲-۱۰-۲- مراحل اجرای دستور Divide اتوکد

  ۲-۱۱- دستور Measure در اتوکد

  ۲-۱۱-۱- نحوه‌ی اجرای دستور Measure در اتوکد

  ۲-۱۱-۲- روش تقسیم‌بندی در فواصل دلخواه با دستور Measure

  ۲-۱۲- دستور Wipeout در اتوکد

  ۲-۱۲-۱- اجرای دستور Wipeout در اتوکد

  ۲-۱۳- دستور Overkill در اتوکد

  ۲-۱۳-۱- روش اجرای دستور Overkill

  ۲-۱۳-۲- نحوه اجرای دستور Overkill

  فصل سوم / معرفی ابزارهای کمک ترسیمی

  ۳-۱- دستور object snap در اتوکد

  ۳-۱-۱- روش فعال کردن ابزارهای کمک ترسیمی (Osnap)

  ۳-۱-۲- گزینه‌های دستور osnap

  ۳-۱-۲-۱- (F3) object snap on

  ۳-۱-۲-۲- Endpoint

  ۳-۱-۲-۳- Midpoint

  ۳-۱-۲-۴- Center

  ۳-۱-۲-۵- Geometric Center

  ۳-۱-۲-۶- Node

  ۳-۱-۲-۷- Quadrant

  ۳-۱-۲-۸- Intersection

  ۳-۱-۲-۹- Extension

  ۳-۱-۲-۱۰- Insertion

  ۳-۱-۲-۱۱- Perpendicular

  ۳-۱-۲-۱۲ tangent

  ۳-۱-۲-۱۳- Nearest

  ۳-۱-۲-۱۴- Apparent intersection

  ۳-۱-۲-۱۵- Parallel

  ۳-۱-۳- فعال کردن تمام گیره‌ها در اتوکد

  ۳-۱-۴- فعال کردن یک گیره در یک زمان خاص

  ۳-۲- Ortho Mode (F8) در اتوکد

  ۳-۳- (F7)Mode Grid در اتوکد

  ۳-۴- Snap Mode (F9) در اتوکد

  ۳-۵- ابزار Dynamic Input در اتوکد

  ۳-۵-۱- روش فعال کردن ابزار Dynamic Input

  ۳-۵-۲- پارامترهای تنظیمات ابزار Dynamic Input

  ۳-۶- ابزارهای کمک ترسیمی ((Polar Tracking

  ۳-۶-۱- روش فعال کردن ابزارهای کمک ترسیمی (Polar Tracking)

  ۳-۶-۲- پارمترهای ابزار کمک ترسیمی Polar Tracking

  فصل چهارم / هاشور زدن موضوعات ترسیمی و بلوک کردن

  ۴-۱- دستور Hatch در اتوکد

  ۴-۱-۱- هاشور زدن ترسیمات در محدوده بسته

  ۴-۱-۲- تعیین محدوده هاشور در اتوکد

  ۴-۱-۳- تعیین الگوی هاشور در اتوکد

  ۴-۱-۴- سفارشی کردن هاشور در اتوکد

  ۴-۱-۵- تنظیم زاویه هاشور

  ۴-۱-۶- تنظیم مقیاس هاشور

  ۴-۱-۷- تغییر مبدا هاشور زدن در اتوکد

  ۴-۱-۸- تنظیمات پنل Options

  ۴-۱-۹- ذخیره‌سازی هاشور در اتوکد

  ۴-۱-۱۰- هاشور زدن محدوده باز

  ۴-۲- دستور Superhatch در اتوکد

  ۴-۲-۱- روش اجرای دستور Super hatch در اتوکد

  ۴-۳- دستور Block در اتوکد

  ۴-۳-۱- روش اجرای دستور Block در اتوکد

  ۴-۳-۲- پنجره Block Definition

  ۴-۴- دستور Insert Block در اتوکد

  ۴-۴-۱- روش اجرای دستور Insert Block در اتوکد

  ۴-۵- Block Editor در اتوکد

  ۴-۵-۱- روش فعال‌سازی دستور Block Editor

  ۴-۵-۲- پارامترهای پنجره Definition Block Editor

  ۴-۵-۳- روش اجرای دستور Block Editor

  فصل پنجم / معرفی ابزارهای کمک ترسیمی

  ۵-۱- ابزار Erase در اتوکد

  ۵-۱-۱- روش استفاده ابزار Erase در اتوکد

  ۵-۲- دستور Move در اتوکد

  ۵-۲-۱- نحوه جابه جایی موضوعات با دستورMove در اتوکد

  ۵-۳- دستور Copy در اتوکد

  ۵-۳-۱- روش اجرای دستور Copy در اتوکد

  ۵-۳-۲- نحوه استفاده از دستور Copy در اتوکد

  ۵-۴- دستور Rotate در اتوکد

  ۵-۴-۱- روش اجرای دستور Rotate در اتوکد

  ۵-۴-۲- نحوه اجرای دستور Rotate

  ۵-۴-۳- زیر دستورهای دستور Rotate در اتوکد

  ۵-۴-۳-۱- زیر دستور Reference در دستور Rotate

  ۵-۴-۳-۲- زیر دستور Copy در دستور Rotate

  ۵-۵- دستورScale در اتوکد

  ۵-۵-۱- تغيير مقياس با دستور Scale

  ۵-۵-۱-۱- زیر دستور Copy در دستور Scale

  ۵-۵-۱-۲- زیر دستورReference در دستور Scale

  ۵-۶- دستور Align در اتوکد

  ۵-۶-۱- روش اجرای دستور Align

  ۵-۶-۲- نحوه اجرای دستور Align

  ۵-۷- دستور Mirror در اتوکد

  ۵-۷-۱- روش اجرای دستور Mirror در اتوکد

  ۵-۷-۲- نحوه اجرای دستور Mirror اتوکد

  ۵-۸- دستور Offset در اتوکد

  ۵-۸-۱- نحوه اجرای دستور Offset در اتوکد

  ۵-۸-۲- زیر گزینه‌های دستور Offset

  ۵-۹- دستور Join در اتوکد

  ۵-۹-۱- نحوه اجرای دستور Join

  ۵-۱۰- دستور Explode در اتوکد

  ۵-۱۰-۱- روش‌‌های اجرای دستور Explode در اتوکد

  ۵-۱۰-۲- نحوه اجرای دستور Explode

  ۵-۱۱- دستور Stretch در اتوکد

  ۵-۱۱-۱- روش‌های اجرای دستور Stretch

  ۵-۱۱-۲- نحوه اجرای دستور Stretch

  ۵-۱۲- دستور Extend در اتوکد

  ۵-۱۲-۱- نحوه اجرای دستور Extend در اتوکد

  ۵-۱۳- دستور Trim در اتوکد

  ۵-۱۳-۱- نحوه اجرای دستور Trim

  ۵-۱۴- دستور Array در اتوکد

  ۵-۱۴-۱- نحوه اجرای دستور ARRAY در اتوکد

  ۵-۱۴-۲- گزینه‌های دستور ARRAY

  ۵-۱۴-۳- آرایه مستطیلی (Array Rectangular)

  ۵-۱۴-۴- آرایه قطبی (Polar Array)

  ۵-۱۴-۵- آرایه مسیر (Path Array)

  ۵-۱۵- دستور Fillet در اتوکد

  ۵-۱۵-۱- روش اجرای دستور Fillet

  ۵-۱۵-۲- نحوه استفاده از دستور Fillet در اتوکد

  ۵-۱۶- دستور Chamfer در اتوکد

  ۵-۱۶-۱- روش اجرای دستور Chamfer

  ۵-۱۶-۲- زیر دستورهای فرمان Chamfer

  ۵-۱۶-۲-۱- زیر دستور polyline

  ۵-۱۶-۲-۲- زیر دستور Angle

  ۵-۱۶-۲-۳- زیر دستور Trim

  ۵-۱۶-۲-۴- زیر دستور Method

  ۵-۱۶-۲-۵- زیر گزینه‌ی Multiple

  ۵-۱۶-۲-۶- زیر دستور undo

  ۵-۱۷- دستور purge در اتوکد

  ۵-۱۷-۱- اجرای دستور Purge در اتوکد

  ۵-۱۷-۲- نحوه پاکسازی فایل اتوکد با دستور Purge

  فصل ششم / مدیریت متن‌ها و نوشته‌ها (فارسی و انگلیسی)

  ۶-۱- دستور Text در اتوکد

  ۶-۲- Multiline Text در اتوکد

  ۶-۲-۱- نوشتن متن با Multiline Text در اتوکد

  ۶-۳- ویرایش متن‌های تایپ شده در تب Text Editor

  ۶-۴- Text Style در اتوکد

  ۶-۴-۱- ایجاد سبک نوشتاری از پنجره Text Style

  ۶-۵- آموزش فارسی نویسی در اتوکد

  ۶-۵-۱- تایپ متن فارسی در اتوکد

  ۶-۵-۲- دانلود فونت فارسی برای اتوکد

  ۶-۵-۳- روش نصب فونت فارسی برای اتوکد

  ۶-۵-۴- بهترین فونت فارسی در اتوکد

  ۶-۵-۵- روش نصب فونت کاتب

  ۶-۵-۶- لود خودکار لیسپ در اتوکد

  ۶-۵-۷- روش ایجاد یک استایل جدید متن‌های فارسی

  ۶-۵-۸- روش اجرای لیسپ کاتب

  فصل هفتم / جدول‌ها در اتوکد

  ۷-۱- ترسیم جدول در اتوکد

  ۷-۱-۱- پارامترهای پنجرهInsert Table

  ۷-۱-۲- ویرایش جداول ایجاد شده در اتوکد

  ۷-۱-۳- ویرایش ساختار جدول

  ۷-۱-۴- ویرایش محتوای جدول

  فصل هشتم / خروجی گرفتن از فایل‌های اتوکد (پرینت / پلات)

  ۸-۱- دستور Plot در اتوکد

  ۸-۱-۱- دسترسی به پنجره پلات

  ۸-۱-۲- پنجره تنظیمات Plot

  ۸-۲- ایجاد تنظیمات سبک شخصی

  ۸-۳- تنظیمات مقیاس در پلات

  ۸-۳-۱- مقیاس نقشه‌ها در اتوکد برای پرینت

  ۸-۴- نحوه گرفتن پرینت سیاه سفید و رنگی

  ۸-۵- رفع مشکل بهم ریختگی فونت فارسی در پلات

  فصل نهم / لایه‌بندی و مدیریت لایه‌ها

  ۹-۱- دستور Layers در نرم‌افزار اتوکد

  ۹-۱-۱- روش‌های اجرای دستور Layers در نرم‌افزار اتوکد

  ۹-۱-۲- پنجره Layer properties در نرم‌افزار‌ اتوکد

  ۹-۲- دستور Layon و Layoff

  ۹-۲-۱- کاربرد Layer States manager

  ۹-۲-۲- کاربرد دستور Match Layer و Make

  Current

  ۹-۲-۳- چند ترفند ساده در لایه‌بندی اتوکد

  ۹-۳- انتقال دادن ویژگی موضوعات در اتوکد

  ۹-۳-۱- روش‌های اجرای Match Properties در اتوکد

  ۹-۳-۲- روش انتقال ویژگی موضوعات با دستور Match Properties در اتوکد

  ۹-۳-۳- زیر گزینه دستور Settings در دستورMatch Properties

  ۹-۴- تغییر ویژگی خطوط از پنل Properties

  ۹-۴-۱ Object Color در پنل Properties

  ۹-۴-۲- Line Weight در پنل Properties

  ۹-۴-۳- فعالسازی دستور Line Weight در اتوکد

  ۹-۴-۴- Linetaype در پنل Properties

  فصل دهم / اندازه‌گذاری در اتوکد

  ۱۰-۱- اندازه‌گیری با دستور Dimension در اتوکد

  ۱۰-۱-۲- روش‌های مختلف اندازه‌گیری

  ۱۰-۱-۲-۱- اندازه‌گذاری Linear

  ۱۰-۱-۲-۲- اندازه‌گیری خطوط مورب Aligned

  ۱۰-۱-۲-۳- اندازه‌گیری زاویه دوخط (Angular)

  ۱۰-۱-۲-۴- اندازه‌گیری کمان (Arc Length)

  ۱۰-۱-۲-۵- اندازه‌گیری شعاع دایره یا کمان (Radius)

  ۱۰-۱-۲-۶- اندازه‌گیری قطر دایره یا کمان (Dimeter)

  ۱۰-۱-۲-۷- اندازه‌گذاری مختصات نقاط (Ordinate)

  ۱۰-۱-۲-۸- اندازه‌گیری دایره و کمان به صورت شکسته (Jogged)

  ۱۰-۲- اندازه‌گذاری با دستور Dimension

  ۱۰-۳- تنظیمات اندازه‌گذاری در Dimension Style

  ۱۰-۳-۱- آشنایی با بخش‌های مختلف پنجره Dimension Style

  ۱۰-۳-۲- ایجاد یک استایل جدید برای اندازه‌گذاری ترسیمات

  ۱۰-۳-۳- تنظیمات مربوط به فونت اندازه‌گذاری‌ها

  فصل یازدهم / کلیدهای میانبر دستورات اتوکد

  کلیدهای میانبر دستورات اتوکد در بخش دو بعدی

  انتشارات نوآور

   

  136,000 تومان
  انتشارات : نو آور
  نویسنده : مهندس نبیل عابدی
  موضوع : فنی مهندسی ، نقشه برداری
  نوبت چاپ : اول
  سال چاب : 1402
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 168
  شابک : 9786001681554
 • خریدکتاب آموزش کاربردی و تمرینات تخصصی AUTOCAD نوشته مهندس علیرضا صمیمی نشر نوآور

  کتاب آموزش کاربردی و تمرینات تخصصی AUTOCAD  توسط مهندسین عمران و معماری استفاده می‌گردد. در کتاب نحوه انجام تنظیمات برای تبدیل صفحه کاری به ورژن‌های پایین‌تر نرم افزار نیز ارائه می‌گردد.

  ویژگی های این کتاب:

  توضیح کامل نکات مربوط به نصب

  تنظیمات مورد نیاز و مهم قبل از شروع کار

  ارائه نکات کاربردی برای استفاده بهتر از نرم افزار

  رعایت ترتیب در معرفی دستورات برای سهولت و سرعت دسترسی به آن‌ها

  ارائه روش‌های مختلف دسترسی به دستورات

  توضیح کامل به همراه مصال برای هر دستور

  توضیح هر دو حالت اجرا در صورت تفاوت در نحوه اجرا دستور با سایر ورژن‌ها

  وجود تمرینات متناظر با هر دستور برای درک اولیه

  استفاده از نقشه‌های مصوب و به روز ساختمانی برای درک کامل استفاده از دستورات

  توضیح کامل مراحل پیشنهادی رسم یک نقشه, در هر یک از پنج سری نقشه ارایه شده

  معرفی اجمالی از نرم افزار

  کلمه  auto cad از دو کلمه Auto  که اختصار لغت automatic به معنی خودکار و cad اختصار حروف computer Aided Design به معنی طراحی به کمک رایانه تشکیل شده که نهایتا به معنی طراحی به کمک رایانه به صورت خودکار است.

  امروزه تهیه نقشه به صورت دستی فقط جنبه یادگیری و آموزشی دارد و تمامی نقشه‌های اجرایی با رایانه و عمدتا با این نرم افزار ترسیم می‌گردند. اتوکد دقت بالایی در ترسیم تا چندین رقم اعشار دارد و همچنین قابلیت تطبیق با سایر نرم افزارها و امکان انتقال فایل ترسیمی به سایر نرم‌افزارها را دارد و حالت دوستدار استفاده کننده در هر ورژن جدید بیشتر به چشم می‌خورد.

  نکات مهم در نصب نرم افزار auto cad

  برای نصب نرم افزار به اینترنت متصل نباشید

  نرم‌افزارهایی امنیتی و آنتی ویروس‌ها را غیر فعال نمایید.

  فایل setup.exe را اجرا نمایید.

  در ادامه با رسیدن به قسمت سریال نرم افزار یکی از سریال‌های متناسب با ویندوز (۳۲و۶۴ بیتی) را وارد کنید و مراحل نصب را ادامه دهید.

  در صفحه بعدی دو گزینه وجود دارد :

  ۱- Autodesk-auto cad 2014

  ۲- Autodesk recap

  اگر فقط گزینه اول تیک‌دار شود نیازی به کرک کردن ندارد و کار نصب سریعتر انجام می‌پذیرد. هنگامی که هردو گزینه تیک دار شود نرم افزار به صورت کامل نصب می‌گردد و در پایان باید کرک شود. بعد طی مراحل دکمه install کلیک کنید و مراحل نصب را تا پایان ادامه دهید.

  در صورت نیاز به کرک شدن بعد از restart، در صفحه باز شده دکمه active را کلیک کنید.

  صفحه product license activation option، قسمت an activation code from Autodesk  I have را تیک دار کنید.

  از پوشه crack با توجه به نوع ویندوز، یکی از کیجن های x64 و یا x86 را باز کرده ابتدا گزینه patch را بزنید جمله successfully patched دیده می‌شود. سپس عبارت جلوی request code در صفحه product license Actvation option را کپی کرده در قسمت request  کیجن، کپی کنید و دکمه generate را فشار دهید. کد ساخته شده در قسمت activation را به صفحه product license Activation options انتقال داده و در جدول، paste کرده دکمه next  را برای عبور از این مرحله فشار دهید.

  با زدن دکمه finish در جدول پایانی، کرک نرم افزار به پایان می‌رسد.

  کتاب آموزش اتوکد مقدمه

  فصل اول: معرفی و تنظیمات مقدماتی

  معرفی اجمالی از نرم‌افزار سیستم مورد نیاز برای نصب نرم‌افزار نکات مهم نصب نرم‌افزار معرفی اجزا صفحه اصلی نکات قبل از شروع به رسم شکل نکات عمومی و تنظیمات نرم‌افزارCad2014 ترسیم تصویر در محیط اتوکد اقدامات لازم در صورت وجود اشکال در فایل اتوکد کم کردن حجم فایلهای اتوکد(Purge) فعال کردن نوشته‌های همراه نشانگر ماوس دیده شدن دستور حین نوشتن در صفحه نمایش دستورProperties دستورFill دستورRegen دستورGrips (گیره‌ها) دستورSnap دستورGrid دستورZoom‌ دستورPan دستورUnit دستورLimits دستورOsnap دستورPolar Tracking دستورSelect دستورQuick Calc دستورPlot شرح مختصات استفاده شده در نرم‌افزار  دکارتی مطلق  استوانه‌ایی  کره‌ای  قطبی  حرکت دینامیکی

  فصل دوم:‌ دستورات و تمرینات منوی Draw (دستورات ترسیمی)

  دستور Line تمرینات دستورLine دستور Ray تمرینات دستورRay دستور Xline (Construction Line) تمرینات دستور Xline (Construction Line) دستور Multiline تمرینات دستورMultiline دستور Polyline تمرینات دستور Polyline دستور Polygon تمرینات دستورPolygon دستور Rectangle تمرینات دستورRectangle دستور Arc گزینه پایانی Continue تمرینات دستورArc دستور Circle تمرینات دستورCircle دستورArc Ellipse, Ellipse تمرینات دستورArc Ellipse, Ellipse دستور Block دستور Insert امکانات ویژه دستور Blockاز منو و ریبون Express تمرینات دستورInsert , Block دستور Solid تمرینات دستور Solid دستور Donut تمرینات دستورDonut دستور Trace تمرینات دستور Trace دستور Spline تمرینات دستورSpline دستور Point تمرینات دستورPoint دستور Hatch و Gradient تمرینات دستور Gradient , Hatch دستور Boundary تمرینات دستور Boundary دستور Region تمرینات دستورRegion دستور Wipeout تمرینات دستور Wipeout دستورRevision Cloud (Cloud) تمرینات دستورRevision Cloud (Cloud) دستور Text دستور Ddedit نگارش متن فارسی در اتوکد امکانات ویژه دستورTextاز منو و ریبونExpress دستور Remote Text دستورText Fit دستورText mask دستورUnmask Text دستورExplode Text دستورConvert Text to Mtext دستورArc – Aligned Text دستور Justify Text دستورRottate Text دستور Enclose Text with Object دستورAutomatic Text Numbering دستورChange Text Case تمرینات دستور Text امکانات ویژه گزینهDrawاز منو و ریبونExpress دستور Break – line symbole دستورSuper hatch (هاشور ویژه) تمرینات گزینه Draw از منوی Express

  فصل سوم: تمرین های بیشتر ترسیمی
    فصل چهارم: تمرین های اجرایی دستورات ترسیمی

  نمونه نقشه‌های ساختمانی شماره یک توصیه‌های قبل از ترسیم مراحل پیشنهادی ترسیم پلان موقعیت

  فصل پنجم: دستـورات و تمـرینـات منـوی Modify (دستورات ویرایشی)

  دستور Erase تمرینات دستورErase دستور Copy تمرینات دستور Copy دستور Mirror تمرینات دستورMirror دستور Offset تمرینات دستور Offset دستور Array دستورArray Edit تمرینات دستورArray دستور Move تمرینات دستورMove دستور Rottate Reference تمرینات دستورRottate دستورScale تمرینات دستورScale دستور Stretch تمرینات دستورStretch دستورLengthen تمرینات دستورLengthen دستور Trim تمرینات دستورTrim دستورExtend تمرینات دستورExtend دستور Break at point مراحل ترسیم با نقطه شروع (First point) تمرینات دستورBreak at Point دستور Break مراحل ترسیم با نقطه شروع (First point) تمرینات دستورBreak دستور Join تمرینات دستورJoin دستور Chamfer تمرینات دستورChamfer دستورFillet تمرینات دستورFi دستور Blend Curves تمرینات دستور Blend Curves دستور Explode تمرینات دستورExplode امکانات ویژه گزینهModifyاز منو و ریبونExpress دستورMultiple Object Stretch دستورMove / Copy / Rottate دستورExtended Clip دستور Convert Shape to Block دستورDrawOrder by Color دستورFlatten Object دستورMultiple Copy دستورExtended Offset تمرینات گزینه Modify از منوی Express

  فصل ششم:‌ تمرین های بیشتر ویرایشی
  فصل هفتم: تمرین های اجرایی دستورات ویرایشی

  نمونه نقشه‌های ساختمانی شماره دو توصیه‌های قبل از ترسیم مراحل پیشنهادی ترسیم پلان فنداسیون

  فصل هشتم: اندازه‌گذاری Dimension)) و تمرینات

  آیتمهای این نوار ابزار دستورQuick Dimension دستورLinear دستورAligned دستورArc Length دستورOrdinate دستورRadius دستورJogged دستورDiameter دستورAngular دستورBaseline دستورContinue دستورDimension Space دستورDimension Break دستورQleader دستورMultiLeader دستورTolerance دستورCenter mark دستورDimension Edit دستورInspection دستورJogged Linear دستورOblique دستورAlign Text دستورDimension Style دستورOverride دستورUpdate دستورReassociate Dimension تمرینات اندازه گذاریDimension))

  فصل نهم: تمرینات اجرایی اندازه‌گذاری  نمونه نقشه‌های ساختمانی شماره سه مراحل پیشنهادی ترسیم پلان بادبندها و ستون گذاری

  فصل دهم: دستورات تکمیلی و تمرینات  دستور Divide روشهای کنترل صحت عملیات در دستور تمرینات دستورDivide دستور Measure تمرینات دستورMeasure دستور Area تمرینات دستورArea دستور Distance تمرینات دستورDistance دستور List تمرینات دستور List دستور ID تمرینات دستور ID دستور Time تمرینات دستور Time دستور Layer تمرینات دستورLayer

  فصل یازدهم: تمرین های اجرایی پایانی

  توضیحات کلی ترسیم نمونه نقشه‌های ساختمانی شماره چهار مراحل پیشنهادی ترسیم پلان طبقه چهارم نمونه نقشه‌های ساختمانی شماره پنج توضیحات رسم نقشه مراحل پیشنهادی ترسیم نمای شمالی

  انتشارات نوآور 

  323,000 تومان
  انتشارات : نو آور
  نویسنده : مهندس علیرضا صمیمی
  موضوع : آموزش کاربردی و تمرینات تخصصی AUTOCAD
  نوبت چاپ : سوم
  سال چاب : 1402
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 400
  شابک : 9786001681523
 • کتاب اجزا ساختمان و ساختمان اثر سیاوش کباری در 358 صفحه توسط انتشارات دانش و فن به چاپ رسیده است.

  موضوع کتاب: مهندسی عمران، تکنولوژی، مهندسی و عملیات وابسته

  مباحث کتاب اجزا ساختمان و ساختمان

  1. کلیات ساختمان
  2.  پی کنی
  3. ساختمان های آجری
  4. ساختمان های فلزی
  5. ساختمان های بتنی
  6. ساختمان های پیش ساخته
  7. مطالب عمومی ساختمان
  8. قوسها
  200,000 تومان
  انتشارات : دانش و فن
  نویسنده : سیاوش کباری
  موضوع : مهندسی عمران
  نوبت چاپ : سی و نهم
  سال چاب : 1395
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 358صفحه
  تیراژ : 500 جلد
 • کتاب اخلاق حرفه ای در مهندسی و مدیریت. حسین بابا. انتشارات: نوآور.

  مقدمه کتاب اخلاق حرفه ای در مهندسی و مدیریت

  امروزه همکاری مشترک، تعامل اقتصادی و همبستگی کشورها از طریق تجارت، تأثیر و انتقال فناوری و تبادل اطلاعات و فرهنگ در جریان است و این جریانات و وابستگی متقابل، باعث افزایش و پیچیدگی روابط، تنش‌ها، ایجاد شکاف در میان ملت‌ها و نهایتأ افزایش میزان کارهای غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرمسئولانه شده است. بدیهی است در چنین فضایی که با مشکلات و مسائل اخلاقی پیچیده نیز همراه است، باید راه حل‌ها، انتخاب‌ها و تصمیمات مهندسان یا مدیران مبتنی بر اصول و ارزش‌های اخلاقی و نیز ملحوظ داشتن محدودیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی باشد.

  به عبارت دیگر، یک مدیر یا مهندس باید بتواند براساس نظام ارزشی مورد قبول و رعایت اصول اخلاقی، از کلیه امکانات و منابع موجود در راستای پوشش اهداف سازمان یا شرکت استفاده کند؛ چراکه، جامعه و ذی‌نفعان هر سازمان یا شرکتی از رهبران، مهندسان و مدیران خود انتظار دارند که به درستی، انصاف و عدالت رفتار کنند. بنابراین مدیران و مهندسان باید رفتار، ادب و عملشان در حرفه توأم با تعهد و مسئولیت اخلاقی بوده (یعنی، داشتن اخلاق حرفه‌ای) و در این میان باید حفظ ايمنی، سلامت و رفاه جامعه با رعایت حفظ منابع طبيعی برای نسل‌های آينده در حد اعلا نگاه داشته شود.

  برخورداری از ارزش‌های انسانی و اخلاق حرفه‌ای باعث می‌شود مهندسان و مدیران، خود، ناظر فعاليت‌های خويش و در نهايت حافظ منافع جامعه انسانی و سـلامت محـيط زيست باشند و در نتیجه، سـعادت واقعی جامعه که همان آرامش خاطر، رضايت باطن و نشاط و سلامت انسان هاست، تأمین خواهد شد.

  هدف از تألیف کتاب اخلاق حرفه ای در مهندسی ؟

  از آنجاکه تاکنون مباحث اخلاقی در محیط کار بیشتر منسوب به فلاسفه، دانشگاهیان و منتقدان اجتماعی بوده و بسیاری از مطالب نگاشته شده، با نیازهای عملی مدیران، مهندسان و رهبران سازمان‌ها مطابقت چندانی ندارد، این مجموعه با هدف مساعدت و پوشش حداقلی اقدامات و تصمیمات مدیریتی کلان آنها در بستری جهانی و انتخاب اجتماعی بر اساس استانداردها و معیارهای اخلاقی، طراحی و تألیف گردیده است تا متولیان رفاه اجتماعی، ایمنی و سلامت عامه مردم؛ در راه حل‌ها، انتخاب‌ها یا تصمیماتشان از اصول و ارزش‌های اخلاقی بهره‌مند گردند.

  به عنوان یک نمونه از یک موضوع اخلاقی و با عنایت به موارد بالا سؤال کلیدی نگارنده از خواننده کتاب حاضر این است که چرا با وجود آثار و پیامدهای ناشی از تصادفات سالانه و آمار بالای مرگ و میر در کشورمان، کماکان تولید خودروهای کم کیفیت در دستورکار مهندسی و مدیریت می‌باشد؟ آیا یک مهندس یا مدیرِ تولیدکنندهِ کالاهای کم کیفیت که  جان همنوعان خود را نشانه می‌رود، در قبال خانواده، بستگان، همکاران و دیگر انسان‌ها تعهد و مسئولیت اخلاقی ندارد؟

  کتاب اخلاق حرفه ای در مهندسی شامل چه بخش هایی است ؟

  کتاب اخلاق حرفه ای در مهندسی و مدیریت در ۱۱ فصل طراحی و تنظیم گردیده و تعاریف و موضوعات و مسائل اخلاقی در مهندسی و مدیریت با محوریت اخلاق حرفه‌ای در مهندسی به تفصیل بیان شده است.

  در فصل اول، مطالعات موردی از مسائل غیراخلاقی و در نتیجه اتفاقات ناگوار و عدم موفقیت در سطح بین‌المللی و دو نمونه مشابه در ایران با ذکر دلایل اتفاقات مربوط تبیین گردیده است. فصل دوم، تعاریف کلیدی و علمی انواع ارزش‌های انسانی و کلیاتی از اخلاق و مفاهیم مورد بحث در فصول آتی را بیان داشته، فصل سوم به تعریف اخلاق و طبقه بندی آن، علم و فلسفه اخلاق و مسائل اخلاقی پرداخته و موضوع و مفاهیم اخلاق حرفه‌ای در فصل چهارم واکاوی شده است. نظریه‌های اخلاقی مرسوم با ذکر مثال و به تفصیل در فصل پنجم مورد مداقه قرار گرفته و فصل ششم با تعریف علمی از مهندس و مهندسی، ژرف پژوهی مجملی بر دلایل اخلاقی بودن مهندسان در حرفه خود و خصوصیات مهندسان حرفه‌ای نموده است.

  اخلاق در مدیریت، ارزش‌ها و مسئولیت‌های اخلاقی مدیران و مدیریت اخلاق در فصل هفتم مورد بحث قرار گرفته است. اخلاق و حاکمیت و برقراری کنترل آن در فصل هشتم و آئین‌نامه‌های اخلاقی در حرفه مهندسی در برخی از کشورهای پیشرفته دنیا در فصل نهم ارائه شده است. فصل دهم، جهانی شدن و ابعاد آن و نیز اخلاق در صنعت احداث و مدیریت پروژه را بیان می‌دارد. در انتها و در فصل یازدهم اخلاق توسعه، اخلاق فناوری و توسعه جهانی تشریح گردیده است.

  آنچه در این مجموعه می‌خوانید :

  1. انواع ارزش‌های انسانی / مثال‌های کاربردی از عدم رعایت اخلاق که به شکست‌های بزرگ منجر می‌شوند.
  2. علم و فلسفه اخلاق / اخلاق حرفه، مهندسی و اخلاق حرفه ای در مهندسی / انواع مسئولیت‌ها
  3. اخلاق حرفه‌ای در مدیریت / انواع مسائل اخلاقی / سواد، هوش و تخیل اخلاقی / اخلاق فناوری و اخلاق توسعه
  4. نظریه‌های اخلاقی و کاربرد آن در زندگی شخصی / معیارهای اخلاقی بودن عوامل رشد و ضرورت اخلاقی بودن مدیران
  5. اخلاق و حاکمیت / آئین نامه‌های اخلاقی در حرفه مهندسی/ جهانی شدن و اخلاق در صنعت احداث و مدیریت پروژه
  فصل اول / مطالعات موردی از موضوع اخلاق و  عدم مـوفقیت در سطح بیـن‌المللـی

  اخلاق حرفه‌ای در مهندسی و مدیریت، در یک نگاه

  اخلاق در مهندسی، زائیده لرزش‌ها و خطاهای فناوری

  آئین‌نامه اخلاقی ASCE

  فروریختن گذرگاه عابر پیاده رجنسی هیآت (۱۹۸۱)، ایالات متحده آمریکا

  داستان همیشه نقل شده

  دیدگاه جایگزین

  اقدامات ASCE و انجمن

  سد ملپسیت ۱۹۵۹، فرانسه

  لغزش زمین زیر سد واینت ۱۹۶۳ در ایتالیا

  کمیته تحقیق دولت ایتالیا

  فروشگاه سامپونگ جمهوری کره

  تحقیق و بررسی

  اقدامات حقوقی

  ساختمان رانا پلازا در بنگلادش (۲۰۱۳)

  حوادث دردناک داخلی

  نتیجه‌گیری

  محافظت و حمایت از مردم

  سازوکار انضباطی

  مقایسه پرونده‌های حوادث معنون در خارج از ایران

  فصل دوم / ارزش‌های انسانی

  انواع ارزش‌های انسانی

  استاندارد(معیار)های اخلاقی

  ارزش‌ها

  انواع ارزش

  تعریف کلی از اخلاق

  درستکاری (راست کرداری)

  اخلاق کار

  آموزش و فراگیری خدمات

  فضایل

  احترام به دیگران

  زندگی صلح‌آمیز

  مراقبت

  اشتراک‌گذاری

  صداقت

  شجاعت

  ارزش زمان

  مشارکت و همکاری

  تعهد

  همدلی

  اعتماد به نفس

  چالش‌ها در محیط کار

  معنویت

  خیرهای درونی و بیرونی

  کردار

  کاربردهای نظریه «کردار» مک اینتایر در مهندسی و مديريت

  فصل سوم / اخلاق و مسائل اخلاقی

  فلسفه اخلاق

  تعریف اخلاق

  ادب و تفاوت آن با اخلاق

  ضرورت توجه به اخلاق

  اخلاق به عنوان الگوی رفتار ارتباطی

  طبقه‌بندی اخلاق جهت بررسی و مطالعه

  از علم و فلسفه اخلاق تا اخلاق نظری و اخلاق عملی

  علم اخلاق، فلسفه اخلاق

  اخلاق نظری و اخلاق کاربردی

  ابعاد ايجابی اخلاق كاربردی

  برخی از مهم‌ترين كاركردهای اخلاق کاربردی

  شرايط لازم برای تخصص در اخلاق كاربردی

  رابطه اخلاق كاربردی و اخلاق عملی

  رابطه اخلاق كاربردی و اخلاق حرفه‌ای

  ارتباط اخلاق كاربردي و فرااخلاق

  رابطه اخلاق كاربردی با اخلاق هنجاری

  مسائل اخلاقی

  انواع مسائل اخلاقی

  انواع مطالعات، پژوهش‌ها و سؤالات اخلاقی

  تعريف و تحليل مفهوم تعارض اخلاقي و دوراهی اخلاقی

  گام‌های منطقی برای مقابله با دوراهی اخلاقی

  نگرانی اخلاقی

  مسائل اخلاقی سخت و نرم

  خودمختاری و استقلال فردی

  اخلاق و قانون

  رابطه بین قانون و اخلاق

  تحویلی نگری

  تحویلی‌نگری در اخلاق حرفه‌ای‌ـ پیشگیری و درمان

  ابعاد تحویلی‌نگری در اخلاق حرفه‌ای

  پیشگیری و درمان تحویلی‌نگری

  سواد اخلاقی

  مؤلفه‌های زیرساخت سواد اخلاقی

  فصل چهارم / اخلاق حرفه‌ای

  مهندسی یا مدیریت به عنوان یک حرفه

  ویژگی‌های حرفه

  تعهد حرفه‌ای

  اهمیت تعهد حرفه‌ای و ضرورت آموزش آن

  الگوهای حرفه‌ای

  مسئولیت به معنای وظیفه (R)

  احساس مسئولیت (R)

  انواع مسئولیت (R)

  ۴-۱-۵-۳ تعهد حرفه‌ای در مسئولیت‌پذیری (مسئولیت حرفه‌ای) (R)

  مسئولیت اجتماعی (مسئولیت به عنوان وظیفه اجتماعی)

  مسئولیت به معنای پاسخگوئی (A)

  تعهد

  اخلاق حرفه‌ای

  مفهوم اخلاق حرفه‌ای

  اهمیت اخلاق حرفه‌ای

  ماهیت اخلاق حرفه‌ای در مطالعات

  مشکلات و موانع اخلاق حرفه‌ای

  ارزش مداری به جای مسئله محوری

  غفلت از عوامل ثأثيرگذار بر اخلاق حرفه‌ای

  فصل پنجم / نظریه‌های اخلاقی

  معیارهای نظریه‌های اخلاقی و موارد استفاده آن

  نظریه‌ها/ رویکردهای اخلاقی

  نظریه فایده‌گرایی

  نظریه وظیفه گرا

  نظریه حقوق

  نظریه فضیلت

  اخلاق خودتحقق بخشی

  نظریه عدالت (انصاف)

  خودکنترلی (خویشتنداری)

  نفع شخصی

  آداب و رسوم

  دین

  خودحرمتی

  مطالعه موردی: انتخاب نظریه

  فصل ششم / اخلاق مهندسی

  ۶‌ـ۱ مهندس و مهندسی

  توسعه پایدار

  ۶-۱-۲ تعریف مهندسی‌ـ کردار مهندسی

  ۶‌ـ ۲ ابعاد مهندسی

  ۶‌ـ۳ مهندسی به عنوان آزمون اجتماعی

  ۶-۳-۱ مشکلات بالقوه اخلاقی در مهندسی

  ۶-۳-۱-۱ پروژه‌های مهندسی و آزمایشات استاندارد

  ۶-۳-۲ مهندسان به عنوان آزمایشگران مسئولند

  ۶-۳-۲-۱ وظیفه‌شناسی

  ۶-۳-۲-۲ دیدگاه جامع

  ۶-۳-۲-۳ استقلال (خودمختاری) اخلاقی

  ۶-۳-۲-۴ پاسخگویی

  ۶‌ـ۴ مهندسان به عنوان مدیر

  ۶-۴-۱ ویژگی‌ها

  ۶-۴-۲ مدیریت تعارضات

  ۶‌ـ۵ مهندسان به عنوان شاهدان خبره

  ۶ـ۶ مهندسان به عنوان مشاوران در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری

  ۶‌ـ۷ مهندسي، شناخت محیط زیست و اقتصاد

  ۶-۷-۱ دست نامرئی و فاجعه منابع طبیعی مشترک

  ۶‌ـ۸ مهندسان به عنوان رهبران خلاق اخلاقی

  ۶‌ـ۹ مشاركت در اجتماعات حرفه‌ای

  ۶ـ۱۰ رهبري جوامع

  ۶ـ۱۱ خدمت داوطلبانه مهندسی! بخشی از آرمان‌ها

  ۶ـ۱۲ اخلاق حرفه‌ای در مهندسی

  ۶‌ـ۱۳ مثال‌هایی از اخلاق مهندسی

  ۶‌ـ۱۴ مسئولیت حرفه‌ای مهندسین

  ۶‌ـ۱۵ ضرورت مطالعه اخلاق مهندسی

  فصل هفتم / اخلاق در مدیریت

  ۷‌ـ۱ اخلاق و ویژگی‌های مسائل اخلاقی در مدیریت

  ۷-۱-۱ اخلاق مدیریت

  ۷-۱-۲ ویژگی‌های مسائل اخلاقی مدیریت

  ۷-۱-۳ برداشت‌های نادرست از اخلاق و اخلاق مدیریت

  ۷‌ـ۲ ضرورت اخلاقی بودن مدیران

  ۷‌ـ۳ ارزش‌ها و مسئولیت‌های اخلاقی مدیران و کارشناسان در سازمان

  ۷‌ـ۴ نقش مدیران در شیوه‌های ترویج اخلاق در فرهنگ سازمانی

  ۷‌ـ ۵ اخلاق حرفه‌ای در عمل (ضمانت اجرایی اخلاق)

  ۷‌ـ۶ تجزیه و تحلیل مسائل اخلاقی در مدیریت

  ۷-۶-۱ اقتصاد و اخلاق مدیریت

  ۷-۶-۱-۱ اقتصاد اخلاقی

  ۷-۶-۱-۲ اصول اخلاقی در اقتصاد خرد

  ۷‌ـ ۷ قانون و اخلاق مدیریت

  ۷-۸ فلسفه هنجاری و اخلاق مدیریت

  ۷ـ۹ مسئولیت‌های اخلاقی مدیران

  ۷-۱۰ برخی از ویژگی‌های اخلاقی یک مدیر

  ۷-۱۱ عوامل رشد اخلاقی مدیران

  ۷-۱۲ معیارهای اخلاقی و رفتاری کارکنان و مدیران

  ۷-۱۳ اخلاق حرفه‌ای و تعالی سازمان

  ۷-۱۳-۱ موفقیت آینده سازمان و نقش مدیران در این موفقیت

  ۷-۱۳-۲ چگونه اخلاق را در یک سازمان به واقعیت تبدیل کنیم؟

  ۷-۱۳-۳ تعالی سازمان یا بنگاه

  ۷-۱۴ عواملی که بر رفتار اخلاقی كاركنان مؤثرند؟

  ۷-۱۴-۱ دیدگاه خاکستری

  ۷-۱۴-۲ آیا اخلاق قابل تغییر است؟

  ۷-۱۵ مدیریت اخلاق در محیط کار

  ۷-۱۶مؤلفه‌های مفهومی سواد اخلاقی

  ۷-۱۶-۱ حساسیت اخلاقی

  ۷-۱۶-۲ استدلال ورزی اخلاقی

  ۷-۱۶-۳ تخیّل

  ۷-۱۶-۴ نقد رویکرد سواد اخلاقی

  ۷-۱۷ هوش اخلاقی

  ۷-۱۷-۱ ضرورت آموزش هوش اخلاقی چیست؟

  ۷-۱۷-۲ اصول هوش اخلاقی

  ۷- ۱۷- ۳ مراحل آموزش هوش اخلاقی در سازمان

  فصل هشتم / اخلاق و حاکمیت

  ۸ـ۱حاکمیت

  ۸‌ـ۲ برقراری کنترل حاکمیت

  ۸‌ـ۳ مدیریت مؤثر مخاطرات در سازمان

  ۸-۴ سخن نهایی

  فصل نهم / آئین‌نامه‌های اخلاقی در حرفه مهندسی.. ۲۳۹

  ۹ـ۱ مقدمه

  ۹-۲ آیین‌نامه ساختمانی حمورابی

  ۹-۳ آئین‌نامه‌های اخلاقی در مهندسی و ضرورت وجود آنها

  ۹-۳-۱ نقش اساسی آئین‌نامه‌های اخلاقی

  ۹-۴ سوء استفاده از آئین‌نامه‌های اخلاقی

  ۹-۵ محدودیت آئین‌نامه‌ها

  ۹-۶ ارتباط آیین‌نامه‌های اخلاقی با توسعه پایدار

  ۹- ۷ آیین‌نامه اخلاقی در مجامع مهندسی ایران

  ۹- ۸ اصول تدوین و نگارش آیین‌نامه‌های اخلاقی

  ۹-۹ بررسی آیین‌نامه‌های اخلاقی در مجامع مهندسی

  ۹-۹-۱ آیین‌نامه اخلاقی انجمن مهندسین عمران آمریکا (ASCE)

  ۹-۹-۲ آیین‌نامه اخلاقی AIEE

  ۹-۹-۳ آیین‌نامه اخلاقی ECPD

  ۹-۹-۴ آیین‌نامه اخلاقی NSPE

  ۹-۹-۵ آیین‌نامه اخلاقی IEEE

  ۹-۹-۶ بخشی از آیین‌نامه اخلاقی جامعه مهندسان مکانیک آمریکا (ASME)

  ۹-۹-۷ بخشی از آیین‌نامه اخلاقی فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور

  ۹-۹-۸ بخشی از آیین‌نامه اخلاقی موسسه مدیریت پروژه (PMI)

  ۹-۹-۹ بخشی از آیین‌نامه اخلاقی موسسه مهندسان عمران آفریقای جنوبی (SAICE)

   ۱۰ بخشی از آیین‌نامه اخلاقی مهندسان استرالیا

   ۱۱ بخشی از آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای موسسه مهندسان عمران انگلیس (ICE)

   ۱۲ بخشی از آیین‌نامه اخلاقی انجمن مهندسان عمران ژاپن (JSCE)

  ۹-۹-۱۳ بخشی از آیین‌نامه اخلاقی مهندسان هند

  ۹-۹-۱۴ بخشی از آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای مهندسان مشاور در ایران (IRSCE)

  ۹-۹-۱۵ سوگندنامه مهندسی در ایران

  فصل دهم / جهانی شدن و اخلاق در صنعت احداث و مدیریت پروژه

  ۱۰-۱ جهانی شدن

  ۱۰-۱-۱ ابعاد مختلف جهانی شدن

  ۱۰-۱-۱-۱ بعد اقتصادی جهانی شدن

  ۱۰-۱-۱-۲ بعد سیاسی جهانی شدن

  ۱۰-۱-۱-۳ بعد فرهنگی جهانی شدن

  ۱۰-۱-۱-۴ بعد حقوقی جهانی شدن

  ۱۰-۱-۱-۵ بعد اجتماعی جهانی شدن

  ۱۰-۲ جهانی شدن و مدیریت پروژه

  ۱۰-۲-۱ مؤلفه‌های مهم جهانی شدن و مدیریت پروژه

  ۱۰-۲-۲ ابعاد کلیدی

  ۱۰-۲-۳ استقلال، یکپارچگی و وابستگی متقابل

  ۱۰-۲-۴ چالش‌ها

  ۱۰-۳ شرکت‌های چندملیتی

  ۱۰-۳-۱ افزایش اقدامات بین‌المللی در خصوص حفظ حقوق بشر

  ۱۰-۳-۲ انتقال فناوری

  ۱۰-۳-۳ فناوری مناسب

  ۱۰-۳-۴ میزان مناسب بودن فناوری

  ۱۰-۳-۵ اخلاق و شرکت‌های چندملیتی

  ۱۰-۳-۶ توازن اخلاقی

  ۱۰‌ـ۴ اخلاق مهندسان و مدیران صنعت ساخت در بازار جهانی

  ۱۰-۴-۱ تأثیر جهانی شدن بر صنعت احداث

  ۱۰-۴-۲ مسائل حرفه‌ای در صنعت بین‌المللی احداث

  ۱۰-۴-۳ تفاوت در آموزش اخلاق و رویه‌ها

  ۱۰-۴-۳-۱ اخلاق تجاری

  ۱۰-۴-۳-۲ رویه‌های فساد نظام‌مند و علل ریشه‌ای

  ۱۰-۴-۳-۳ آئین‌نامه‌های اخلاقی و پای‌بندی به آن

  ۱۰-۴-۴ آموزش اخلاق برای متخصصان صنعت احداث

  ۱۰-۴-۴-۱ ضرورت

  ۱۰-۴-۴-۲ اقدامات برای افزایش آموزش اخلاقی

  ۱۰-۴-۵ ثبت بین‌المللی

  ۱۰-۴-۵-۱ حرفه و سازمان‌های حرفه‌ای

  ۱۰-۴-۵-۲ نیاز به بهبود

  ۱۰-۵ اخلاق زیست محیطی

  ۱۰-۵-۱ بلایا

  ۱۰-۵-۲ اخلاق زیست محیطی انسان محور

  ۱۰-۶ توسعه جنگ افزارها و صلح

  ۱۰-۶-۱ مشارکت در کار جنگ افزارها

  ۱۰-۶-۲ مشکلات صنایع دفاعی

  ۱۰-۶-۳ مهندسی صلح

  فصل یازدهم / اخلاق فناوری و توسعه جهانی

  ۱۱‌ـ ۱ مقدمه

  ۱۱- ۲ اخلاق توسعه

  ۱۱‌ـ۳ شکاف بین اخلاق توسعه و اخلاق فناوری

  ۱۱-۳-۱ پر کردن شکاف: رویکرد قابلیت

  ۱۱-۳-۲ نظریه فناوری: رابطه قابلیت‌های انسانی با فناوری

  منابع و مآخذ کتاب اخلاق حرفه ای در مهندسی 

  انتشارات نوآور

  237,500 تومان
  انتشارات : نو آور
  نویسنده : مهندس حسین بابا
  موضوع : مهندسی عمران
  نوبت چاپ : اول
  سال چاب : 1402
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 312
  شابک : 9786001686153
 • کتاب اصول حرفه ای و مسائل حقوقی و فنی امور پیمان از قرارداد تا صورت وضعیت
  معرفی کتاب امور پیمان و صورت وضعیت نویسی

  مقدمه مؤلف کتاب امور پیمان و صورت وضعیت نویسی 

  مدیریت دانش و انتقال تجربیات از نسلی به نسل دیگر به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی در فضای کمیت محور دانش امروزی و عامل روان کننده چرخ صنعت کشور، موضوعی است که در سال‌های اخیر باید مورد توجه قرار گیرد. در این میان نقش اساتید و همکاران مجرب در بخش‌های مختف مهندسی در سازمان‌های دولتی یا شرکت‌های خصوصی، یکی از مولفه‌های اصلی پویایی جرخ صنعت و متقاضیان نظام پذیر چرخش آن می‌باشد.

  در حال حاضر، اغلب مهندسان جوان در بدو ورود به عرصه فعالیت مهندسی و حتی پس از آن به سبب نوع فعالیت و به دلیل عدم شناخت کافی روابط حاکم بر این فعالیت‌ها با چالش‌های متعددی در پروژه‌های دولتی یا خصوصی مواجه شوند. لذا استلزام ارتقا دانش مدیریت پروژه مدیران دولتی در راستای حفظ منابع ملی، احتزاز از ایجاد تأخیر در پروژه‌های دولتی، ضوابط و مقررات آنها با توجه به تنوع و تعدد منابع موجود، نکات و مسائل حقوقی قراردادها و نیز چگونگی رجوع به منابع قانونی مرتبط و وجود آنها، چالش‌های شرایط عمومی پیمان، نحوه برگزاری مناقصات و واگذاری کار و انتخاب پیمانکار مناسب در پروژه‌ها، حلقه گمشده‌ای که کمتر مرجعی به آن پرداخته است.

  با توجه به حضور فعال اینجانب در بخش‌های مختلف مهندسی انواع پروژه‌های دولتی و خصوصی و ملموس بودن مشکلات و موانع فراوان در مسیر اجرائی این پروژه‌ها که بخش عمده آن ناشی از نا آگاهی و بی اطلاعی مسئولان و عوامل تصمیم گیرنده از دانش مدیریت پروژه  و مسائل حقوقی قراردادها می‌باشد. جهت گیری اهداف اینجانب را تألیف و تدوین مجموعه‌ای که کلیه مسائل پیشگفته را پوشش دهد، سوق داد.

  محتوای کتاب شامل

  این مجموعه در هشت فصل طراحی و تنظیم گردیده و نکات پنهان و حقوقی و فنی کاربردی در امور پیمان و مدیریت پروژه‌های عمرانی به تفصیل بیان شده است. پس از تعاریف اصطلاحات رایج در پروژه‌های عمرانی در فصل اول، مفاهیم و انواع قرارداد با نکات حقوقی مربوط در فصل دوم ارائه شده است. در فصل سوم مسائل حقوقی شرایط عمومی پیمان به عنوان چالش‌های پنهان آن بحث شده و در فصل چهارم خلاصه‌ای از انواع مناقصات و معاملات مطرح گردیده است. فصل پنجم به مبانی بودجه ریزی و فسل ششم به طرح‌های عمرانی و کسورات آنها پرداخته است. تعدیل آحاد بها در فصل هفتم و تجزیه بها و نحوه ارائه پیشنهاد قیمت در مناقصات در فصل هشتم گردیده است.

   فهرست کتاب 
  فصل اول: تعاریف کاربردی 
  ۱- مقدمه کتاب امور پیمان و صورت وضعیت نویسی
  ۲- تعاریف
  ۳- انواع صورت وضعیت
  ۴- علم حقوق و انواع نظام حقوقی
  ۴-۱ طبقه‌بندی قانون از جهت سلسله مراتب
  ۴-۲ تقسیمات علم حقوق به لحاظ رابطه
  ۴-۳ نظام رویه (سابقه) قضایی
  ۴-۴ نظام حقوقی مدون
  ۴-۵ تقسیمات علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرایی
  ۴-۶ تعاریف و اصطلاحات حقوقی
  فصل دوم: مروری بر مفاهیم قرارداد و انواع آن 
  ۱- تعریف قرارداد و انواع آن
  ۱-۱ طرف قراداد
  ۱-۲ عنوان قراداد
  ۱-۳ موضوع قراداد
  ۱-۴ مدت قراداد
  ۱-۵ مبلغ قراداد
  ۱-۶ محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد
  ۱-۷ شرایط و تعهدات طرفین (شرایط ضمن عقد)
  ۱-۷-۱ اقسام شرط
  ۱-۷-۲ شرایط باطل ضمن قرارداد
  ۱-۸ حق فسخ (خیار فسخ)
  ۱-۹ هزینه انجام موضوع قرارداد
  ۱-۱۰ فورس ماژور (قوه قهریه یا حوادث و اتفاقات پیش‌بینی نشده)
  ۱-۱۱ قراردادهای دولتی
  ۱-۱۱-۱ انواع قراردادهای دولتی
  ۱-۱۱-۲ نظام حقوقی قراردادهای دولتی
  ۱-۱۱-۲-۱ قواعد شكلی
  ۱-۱۱-۲-۲ قواعد ماهوی
  ۱-۱۱-۳ ماهیت قراردادهای دولتی
  ۱-۱۱-۳-۱ هزینه‌ای (مستمر)
  ۱-۱۱-۳-۲ تملک (سرمایه‌ای)
  ۲- روش‌های اجرای پروژه‌های ساختمانی
  ۲-۱ روش امانی
  ۲-۲ روش متعارف (پیمانی)
  ۲-۳ روش طرح و ساخت
  ۳- انواع قرارداد (پیمان) به لحاظ نوع فعالیت
  ۳-۱ پیمان دستمزدی (LOC)
  ۳-۲ پیمان مهندسی و تدارک تجهیزات و کالا (EP)
  ۳-۳ پیمان مهندسی و تدارک تجهیزات و کالا و ساخت و نصب (EPC)
  ۳-۴ پیمان تدارک تجهیزات و کالا و ساخت و نصب (PC)
  ۳-۵ بیع متقابل (BB)
  ۴- انواع قرارداد به لحاظ اجرائی
  ۴-۱ پیمان بر اساس فهارس بهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
  ۴-۲ پیمان بر اساس فهارس بهای خاص
  ۴-۳ پیمان متر مربع زیربنا
  ۴-۴ پیمان یک قلم (بر اساس برنامه‌ریزی پیشرفت کار) (LS)
  ۴-۵ پیمان با قیمت ثابت
  ۴-۶ پیمان با قیمت مقطوع (برآورد کلی)
  ۴-۷ پیمان کلیدگردان (کلید در دست)
  ۴-۸ پیمان مدیریت
  ۴-۹ پیمان ساخت- بهره برداری-واگذاری یا انتقال (BOT)
  ۴-۱۰ پیمان ساخت- تملک- بهره برداری- واگذاری (BOOT)
  ۴-۱۱ پیمان ساخت- تملک- بهره برداری (BOO)
  ۴-۱۲ پیمان ساخت- اجاره- واگذاری (BLT)
  ۴-۱۳ پیمان ساخت- واگذاری – بهره برداری (BTO)
  فصل سوم: چالش‌های شرایط عمومی پیمان
  ۱- ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها
  ۱- ۱ موافقتنامه کتاب امور پیمان و صورت وضعیت نویسی
  ۱-۲ شرایط عمومی
  ۱-۳ شرایط خصوصی
  ۱-۴ متن شرایط خصوصی
  ۱-۵ متن موافقتنامه
  ۱-۶ متن شرایط عمومی
  ۲- آنچه که یک مدیر پروژه باید از شرایط عمومی پیمان بداند!
  ۲-۱ تعاریف
  ۲-۲ تعهدات و اختیارات کارفرما
  ۲-۲-۱ تحویل كارگاه
  ۲-۲-۲ تغییر مقادیر كار (ماده ۲۹)
  ۲-۲-۳ قیمت‌های جدید (ماده ۲۹)
  ۲-۲-۴ تعدیل نرخ پیمان (ماده ۲۹)
  ۲-۲-۵ تغییر مدت پیمان (ماده ۳۰)
  ۲-۲-۵-۱ تأخیرات مجاز و غیر مجاز
  ۲-۲-۵-۲ فرایند توجیه تأخیرات
  ۲-۲-۵-۳ دلایل توجیه تأخیرات
  ۲-۲-۶ مدیریت اجرا (ماده ۳۱)
  ۲-۲-۷ نظارت بر اجرای كار
  ۲-۲-۷-۱ مهندس مشاور
  ۲-۲-۷-۲ تغییر مهندس مشاور
  ۲-۲-۷-۳ مهندس ناظر
  ۲-۳ تأئیدات و تعهدات پیمانکار
  ۲-۳-۱ مواردی که پیمانكار تأیید می‌نماید (ماده ۱۶)
  ۲-۳-۲ شرایط و ویژگیهای كاركنان پیمانکار
  ۲-۳-۲-۱ کارکنان
  ۲-۳-۲-۲ مسئولیت حسن اجرای كار
  ۲-۳-۲-۳ برنامه و گزارش پیشرفت كار
  ۲-۳-۲-۴ رئیس کارگاه
  ۲-۳-۲-۵ كنترل نقاط نشانه، پیاده كردن نقشه‌ها و اندازه‌گیری‌ها (ماده ۱۹)
  ۲-۳-۲-۶ تجهیز كارگاه
  ۲-۳-۲-۷ تداركات مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات
  ۲-۳-۲-۸ حفاظت از كار و شخص ثالث، بیمه كار، مراقبت‌های لازم (ماده ۲۱)
  ۲-۳-۲-۹ ترتیب گردش مدارك، نقشه‌ها و ابلاغ دستور كارها
  ۲-۳-۲-۱۰ حفاظت تأسیسات زیر بنایی
  ۲-۳-۲-۱۱ واگذاری پیمان، پیمانكاران جزء (ماده ۲۴)
  ۲-۳-۲-۱۲ اجرای كار در شب
  ۲-۳-۲-۱۳ آثار تاریخی و اشیای عتیقه
  ۲-۳-۲-۱۴ اقامتگاه قانونی
  ۲-۳-۲-۱۵ تضمین انجام تعهدات (ماده ۳۴)
  ۲-۳-۲-۱۶ تضمین حسن انجام كار (ماده ۳۵)
  ۲-۳-۲-۱۷ آئین‌نامه تضمین معاملات دولتی (بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲ مورخ ۲۲/۹/۹۴)
  ۲-۳-۲-۱۸ پیش پرداخت
  ۲-۳-۲-۱۹ پرداخت‌ها (ماده ۳۷)
  ۲-۳-۲-۲۰ پرداخت‌های ارزی (ماده ۳۸)
  ۲-۳-۲-۲۱ تحویل موقت (ماده ۳۹)
  ۲-۳-۲-۲۲ صورت وضعیت قطعی (ماده ۴۰)
  ۲-۳-۲-۲۳ تحویل قطعی (ماده ۴۱)
  ۲-۳-۲-۲۴ مسئولیت‌های دوره تضمین
  ۲-۳-۲-۲۵ حوادث قهری (ماده ۴۳)
  ۲-۳-۲-۲۶ ممنوعیت قانونی (ماده ۴۴)
  ۲-۳-۲-۲۷ حقوق انحصاری ثبت شده (ماده ۴۵)
  ۲-۳-۲-۲۸ موارد فسخ پیمان (ماده ۴۶)
  ۲-۳-۲-۲۹ اقدامات فسخ پیمان (ماده ۴۷)
  ۲-۳-۲-۳۰ خاتمه پیمان (ماده ۴۸)
  ۲-۳-۲-۳۱ تعلیق (ماده ۴۹)
  ۲-۳-۲-۳۱-۱ اقدامات و تعهدات طرفین در تعلیق قهری
  ۲-۳-۲-۳۱-۲ اقدامات و تعهدات طرفین در تعلیق تحمیلی
  ۲-۳-۲-۳۲ هزینه تسریع كار (ماده ۵۰)
  ۲-۳-۲-۳۳ خسارت تأخیر كار (ماده ۵۰)
  ۲-۳-۲-۳۴ صورتحساب نهایی (ماده ۵۱)
  ۲-۳-۲-۳۵ تسویه حساب (ماده ۵۲)
  ۲-۳-۲-۳۶ حل اختلاف (ماده ۵۳)
  ۲-۳-۲-۳۶-۱ متن شرایط عمومی پیمان
  ۲-۳-۲-۳۶-۲ نکات حقوقی حل اختلاف پیمان
  ۲-۳-۲-۳۷ قوانین و مقررات حاكم بر پیمان (ماده ۵۴)
   فصل چهارم: مناقصات و معاملات 
  ۱- مقدمه
  ۱-۱ کاربرد (ماده ۱)
  ۱-۲ تعاریف (ماده ۲)
  ۱-۳ طبقه‌بندی معاملات (ماده ۳)
  ۱-۴ طبقه‌بندی‌ انواع‌ مناقصات (ماده ۴)‌
  ۱-۵ کمیسیون‌ مناقصه‌ (ماده ۵)
  ۱-۶ هیأت رسیدگی به شکایات (ماده ۷)
  ۱-۷ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌  (ماده‌۱۲)
  ۱-۸ فراخوان‌ مناقصه‌ (ماده‌۱۳)
  ۱-۹ اسناد مناقصه‌ (ماده۱۴)
  ۱-۱۰ گشایش‌ پیشنهادها (ماده۱۸)
  ۱-۱۱ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها (ماده‌ ۱۹)
  ۱-۱۲ ارزیابی‌ مالی‌ و تعیین‌ برنده‌ مناقصه‌ (ماده‌ ۲۰)
  ۱-۱۳ انعقاد قرارداد (ماده‌ ۲۱)
  ۱-۱۴ تجدید و لغو مناقصه‌ (ماده‌ ۲۴)
  ۱-۱۵ نحوه‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ (ماده‌ ۲۵)
  ۱-۱۶ نحوه‌ برگزاری‌ مناقصه‌ محدود (ماده‌ ۲۶)
  ۱-۱۷ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه‌ (ماده‌ ۲۷)
  ۱-۱۸ ترکیب‌ هیأت‌ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه‌ (ماده‌ ۲۸)
  ۱-۱۹ موارد عدم‌ الزام‌ به‌ برگزاری‌ مناقصه‌ (ماده‌ ۲۹)
  ۲- آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات
  ۲-۱ کاربرد (ماده ۱)
  ۲-۲ تعاریف (ماده ۲)
  ۲-۳ فرایند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (ماده ۳)
  ۲-۴ مسئولیت‌ها در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (ماده ۴)
  ۲-۵ مستندسازی و اطلاع‌رسانی ارزیابی کیفی (ماده ۵)
  ۲-۶ تمهیدات ارزیابی (ماده ۶)
  ۲-۷ آگهی ارزیابی (ماده ۷)
  ۲-۸ استعلام ارزیابی (ماده۸)
  ۲-۹ ارزیابی و امتیازدهی (ماده ۹)
  ۲-۱۰ حداقل تعداد مناقصه‌گران در فهرست کوتاه (ماده ۱۰)
  ۲-۱۱ ارزیابی ساده (ماده ۱۱)
  ۲-۱۲ اعتبار فهرستهای کوتاه (ماده ۱۲)
  ۲-۱۳ ترک تشریفات مناقصه (ماده ۱۳)
  ۲-۱۴ گزارش شناخت (ماده ۱۴)
  ۲-۱۵ ترجیح مناقصه‌گران داخلی (ماده ۱۵)
  ۲-۱۶ معیارهای ارزیابی [کیفی] پیمانکاران (ماده ۱۶)
  ۲-۱۷ ارزیابی تجربه پیمانکاران (ماده ۱۷)
  ۲-۱۸ ارزیابی حُسن سابقه در کارهای قبلی پیمانکاران (ماده ۱۸)
  ۲-۱۹ ارزیابی توان مالی پیمانکاران (ماده ۱۹)
  ۲-۲۰ ارزیابی توان تجهیزاتی پیمانکاران (ماده ۲۰)
  ۲-۲۱ ارزیابی توان فنی و برنامه‌ریزی پیمانکاران (ماده ۲۱)
  ۲-۲۲ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (ماده ۲۲)
  ۲-۲۳ ظرفیت کاری پیمانکاران (ماده ۲۳)
  ۲-۲۴ معیارهای ارزیابی تأمین‌کنندگان (ماده ۲۴)
  ۲-۲۵ ارزیابی توان مالی تأمین‌کنندگان (ماده ۲۵)
  ۲-۲۶ ارزیابی مشتریان قبلی تأمین‌کنندگان (ماده ۲۶)
  ۲-۲۷ ارزیابی استانداردهای تأمین‌کنندگان (ماده ۲۷)
  ۲-۲۸ نظام تضمین کیفیت تأمین‌کنندگان (ماده ۲۸)
  ۲-۲۹ ظرفیت تولید (ماده ۲۹)
  ۳- آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره –  بند « ﻫ » ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات
  ۳-۱ فرایند کلی انتخاب مشاور
  ۳-۲ روش‌های انتخاب مشاوران
  ۳-۳ فرآیندهای خرید خدمات مشاوره
  ۴- آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات
  فصل پنجم: مبانی بودجه 
  ۱- تاریخچه شکل گیری بودجه
  ۲- سیر تحول بودجه در دنیا و ایران
  ۳-  اجزاء بودجه و نقش آن به عنوان برنامه مالی دولت
  ۴- اصول بودجه
  ۵- انواع کسری بودجه
  ۶- طبقه‌بندی بودجه
  ۷- انواع طبقه‌بندی بودجه
  ۷-۱ طبقه‌بندی درآمدها و سایر منابع اعتبار
  ۷-۱-۱ طبقه‌بندی درآمدی در بودجه ایران
  ۷-۱-۲ طبقه‌بندی منابع درآمدی یا درآمد بر حسب موضوع
  ۷-۲ طبقه‌بندی محاسباتی
  ۷-۳ طبقه‌بندی سازمانی
  ۷-۴ طبقه‌بندی عملیاتی
  ۷-۵ طبقه‌بندی اقتصادی
  ۸- مراحل بودجه
  ۹- روش‌های بودجه ریزی
  ۹-۱ بودجه ریزی متداول (سنتی)
  ۹-۲ بودجه ریزی افزایشی
  ۹-۳ بودجه برنامه ای
  ۹-۴  بودجه بندی بر مبنای صفر
  ۹-۵ نظام طرح ریزی- برنامه ریزی- بودجه بندی (نظام بودجه بندی طرح و برنامه)
  ۹-۶ بودجه‌ریزی عملیاتی (بر مبنای عملکرد)
  فصل ششم: طرح‌های عمرانی 
  ۱- تاریخچه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
  ۲- نظام فنی و اجرایی كشور
  ۲-۱ فصل اول- كلیات
  ۲-۲ فصل دوم- مدیریت
  ۲-۳ فصل سوم- پدید‌آوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری
  ۲-۴ فصل چهارم- تهیه اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری
  ۲-۵ فصل پنجم- نحوه استقرار سامانه‌های نظام فنی و اجرایی كشور
  ۳- طرح‌های عمرانی
  ۳-۱ تعریف طرح‌های عمرانی و قوانین مرتبط با آن
  ۳-۲ انواع طرح‌های عمرانی
  ۳-۳ آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی (مصوبه شماره ۹۹۷۴ مورخ ۳۱/۴/۱۳۵۲)
  ۴- کسورات طرح‌های عمرانی
  ۴-۱ بیمه تأمین اجتماعی
  ۴-۱-۱ مواد قانونی
  ۴-۱-۲ طبقه‌بندی قراردادها
  ۴-۱-۳ وظایف واگذارندگان كار، پیمانكاران و سازمان تأمین اجتماعی
  ۴-۲ مالیات
  ۴-۲-۱ مالیات بر درآمد
  ۴-۲-۲ مالیات بر ارزش افزوده
  فصل هفتم: تعدیل آحاد بهاء 
  ۱- مقدمه
  ۲- دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان
  ۲-۱ انتخاب نوع شاخص برای محاسبه تعدیل
  ۲-۲ محاسبه تعدیل صورت وضعیت‌ها
  ۳- نکات کلیدی در تعدیل پیمان‌های مبتنی بر شرایط عمومی پیمان و مشمول تعدیل
   فصل هشتم : تجزیه بهاء و نحوه ارائه پیشنهاد قیمت 

  انتشارات نوآور

  فروشگاه اینترنتی کتاب آرتین

  239,400 تومان
  انتشارات : پارسیا
  نویسنده : مهندس حسین بابا
  موضوع : برون سپاری, قوانین و مقررات برون سپاری
  نوبت چاپ : دوم
  سال چاب : 1402
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 296
  شابک : 9786007010921
 • کتاب اصول متره و برآورد دانشگاهی نوشته سیاوش کباری توسط انتشارات دانش و فن در 112 صفحه منتشر شده است.

  موضوع کتاب: مهندسی عمران، تکنولوژی، مهندسی و عملیات وابسته، مهندسی سازه و ساختمان های زیرزمینی

  در این کتاب، ابتدا مسائل مربوط به ((متره)) تشریح و در پی آن شیوه‌های محاسبات سطح، حجم و وزن سازه‌ها بیان می‌شود .ذیل هر یک از موارد یاد شده جدول محاسباتی مربوط به آن نیز آمده است .دانشجویان مهندسی عمران مخاطبان این مجموعه هستند.

  مباحث کتاب اصول متره و برآورد دانشگاهی

  1. متره
  2. چرا یک سازه را متره می کنیم
  3. چه مبالغی از پیمانکار کسر می شود
  4. مصالح پای کار
  5. تحویل موقت
  6. تحویل قطعی
  7. ضمانت نامه
  8. دفترچه فهرست بها
  9. تعدیل
  10. چگونه دفترچه فهرست بها تهیه می گردد
  11. قیمت جدید
  12. ادعای خسارت
  13. واحدهایی که در متره مورد استفاده قرار می گیرد
  14. مهندسی مشاور
  15. مناقصه و مزایده
  16. برگ متره یا کاغذ متره
  17. تغییر دادن عنوان ستون های کاغذ متره
  60,000 تومان
  انتشارات : دانش و فن
  نویسنده : سیاوش کباری
  موضوع : مهندسی عمران
  نوبت چاپ : نهم
  سال چاب : 1397
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 112
  تیراژ : 1000 جلد
  شابک : 9789646471092
 • کتاب بانک سوالات آزمون نظارت نوشته  احمد جوزدانی در 390 صفحه مناسب برای مهندسی عمران و آزمون های نظام مهندسی عمران توسط انتشارات سری عمران منتشر شده است.

  ویژگی های کتاب بانک سوالات آزمون نظارت سری عمران 

  • شامل کلیه آزمون‌های نظارت از سال 92 تا شهریور 1401
  • پاسخنامه کاملاً تشریحی با ارجاع بندهای آیین‌نامه
  • همراه با راهنمای جامع موفقیت، ویژه آزمون نظارت
  • بر اساس آخرین ویرایش و اصلاحات مقررات ملی ساختمان
  • مشخص کردن کلیدواژه‌های هر سوال بر اساس اطلاعات صورت سوال
  • تغییر سوالات مباحث 6 و 7 و 8 و 9 و 11 بر اساس ویرایش جدید مباحث مقررات ملی ساختمان
  454,100 تومان
  انتشارات : سری عمران
  نویسنده : احمد جوزدانی
  موضوع : بانک سوالات آزمون نظارت - مهندسی عمران
  نوبت چاپ : سی ام
  سال چاب : 1402
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 390
 • کتاب پرسش و پاسخ‌های پیمانکاری در طرح‌های عمرانی نوشته محمدعلی فرشادفر

  پرسش و پاسخ‌های پیمانکاری مجموعه‌ای است فراگیر از همه فرآیندهای مرتبط با طرح‌های عمرانی از بدو پیدایش یک پروژه تا مرحله تکمیل و بهره‌برداری. روش بکار رفته شیوه‌ای جدید و نو در بیان و استخراج نکات مهم و اساسی امور پیمانکاری در قالب پرسش و پاسخ‌های کاربردی برای درک بهتر و افزایش حساسیت‌های کارشناس به این نکات می‌باشد، تا آنجا که ممکن بوده به جهت حفظ صحت و اصالت پاسخ‌ها شده است منابع مورد رجوع آورده شود.

  در جاهائیکه از ذکر منابع خودداری شده، پاسخ‌های تهیه شده از اجماع نظر کارشناسان سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران بهره گرفته شده است، در طی سالیان متمادی فعالیت در این حوزه بارها. بارها شاهد اختلاف نظرهای فراوان فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران در بررسی و تفسیر اسناد و مدارک پیمان بوده تا بدانجا که بخش‌های تحت عنوان کمیته‌های حل اختلاف، کمیته‌های رسیدگی و پیمان و یا اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری به صورت فزاینده در استانها، به اختلاف‌های ارجاع شده رسیدگی مینماید، سعی شده است عمده این موارد را دسته‌بندی و در قالب پرسش و پاسخ برای تنویر افکار آورده شود، ذکر این نکته لازم و ضروری است که در موارد اختلاف در تفسیر اسناد و مدارک پیمان رای و نظر مراجع حقوقی حل اختلاف ملاک عمل می‌باشد.

   فهرست مطالب کتاب

  مقدمه
  ۱-پرسش و پاسخ های فرآیند برگزاری مناقصه
  ۲-پرسش و پاسخ های شرایط عمومی پیمان
  ۳-پرسش و پاسخ های موافقتنامه در قراردادهای فهرست بهائی
  ۴-پرسش و پاسخ های پیمان با نرخ مترمربع زیربنا
  ۵-پرسش و پاسخ های تعدیل آحاد بهاء
  ۶-پرسش و پاسخ های مابه‌التفاوت مصالح
  ۷-پرسش و پاسخ های تأخیر در پرداختها
  ۸-پرسش و پاسخ های ضریب پیمان
  ۹-پرسش و پاسخ های ضریب منطقه‌ای
  ۱۰-پرسش و پاسخ های ضریب بالاسری
  ۱۱-پرسش و پاسخ های ضرایب طبقات و ارتفاع
  ۱۲-پرسش و پاسخ های ضریب همترازی
  ۱۳-پرسش و پاسخ های تجهیز و برچیدن كارگاه
  ۱۴-پرسش و پاسخ های كسورات قانونی
  ۱۵-پرسش و پاسخ های فهرست بهای ابنیه
  ۱۶-پرسش و پاسخ های عملیات تخریب
  ۱۷-پرسش و پاسخ های عملیات خاكی با دست
  ۱۸-پرسش و پاسخ های عملیات خاكی با ماشین
  ۱۹-پرسش و پاسخ های متفرقه
  ۲۰-پرسش و پاسخ های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
  ۲۱-پرسش و پاسخ های بخشنامه نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانكاران
  ۲۲-پرسش و پاسخ های بخشنامه انعقاد پیمان اجرای كارهای ساختمانی به صورت سر جمع (Lump sum)
  ۲۳-پرسش و پاسخ های فهرست بهای رشته ابنیه سال ۱۳۸۸
  ۲۴-پرسش و پاسخ های متفرقه فهرست‌بها
  منابع و مآخذ

  مهندسی عمران
  آزمونی کنکوری , کاربردی
  آزمون کارشناسی ارشد

   

  170,000 تومان
  انتشارات : نو آور
  نویسنده : مهندس محمدعلی فرشادفر
  موضوع : پرسش و پاسخ های پیمانکاری
  نوبت چاپ : ششم
  سال چاب : 1402
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 210
  شابک : 9786001680175
 • کتاب تشریح و شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری
  (طبقه‌بندی)

  تجربه نشان می‌دهد که برای یادگیری اگر مباحث به صورت طبقه‌بندی شده همراه با درسنامه و سوالات مربوطه خوانده شود نتیجه بهتری خواهد داشت بنابراین تصمیم بر آن شد که کتابی به این شیوه نگارش کنم، همچنین چون این آزمون کتاب باز می‌باشد پیدا کردن مباحث برای داوطلبان بسی راحت‌تر است. در این کتاب کلیه سوالات آزمون نظام مهندسی به صورت کاملا طبقه‌بندی شده مورد بررسی قرار گرفته است.

  کتاب تشریح کامل سوالات و شرح و درس آزمون نظام مهندسی نقشه‌برداری شامل ده فصل به صورت طبقه‌بندی

  فصل اول نقشه برداری، فصل دوم فتوگرامتری، فصل سوم ژئودزی، فصل چهارم سیستم تعین موقعیت جغرافیایی (GPS)، فصل پنجم میکروژئودزی، فصل ششم مطالب تئوری نقشه برداری، فصل هفتم سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، فصل هشتم کلیه مطالب مهم نشریه‌ها، فصل نهم شامل کلیه سوالات مقررات‌ها و فصل دهم جدول‌ها می‌باشد.

  برای هر مبحث درسنامه‌ای وجود دارد و سپس سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان (نظام مهندسی)، کاردان‌ها و سوالات تالیفی و کنکور‌های ارشد همراه با پاسخ کاملا تشریحی آورده شده و در پایان هر فصل خلاصه‌ای از فرمول‌های مورد نیاز و ضروری ذکر گردیده لذا داوطلب بدون هیچ دغدغه و نگرانی می‌تواند به این کتاب اتکا کند، همچنین سعی بر آن شده که اشکالات کتب دیگر که در رابطه با نظام مهندسی می‌باشد رفع و تصحیح گردد.

  محتوای کتاب شامل موارد زیر می‌باشد:

  • شرح و درس جامع مطالب موردنیاز آزمون‌ها
  • طبقه‎‌بندی مطالب و سوالات بر اساس ریزموضوع 
  • نکات جامع کلیدی و کاربردی مرتبط با هر سوال
  • پاسخنامه تشریحی سوالات تا آخرین آزمون (اردیبهشت ۱۴۰۲)
  • براساس آخرین ویرایش و سرفصل‌ها و دستورالعمل‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

  فهرست مطالب
  مقدمه مولف
  فصل اول / نقشه‌برداری

  ۱- ۱- مقیاس

  ۱-۲- فاصله‌یابی

  ۱-۲-۱- روش‌های تعیین فاصله

  ۱-۲-۲-تصحیحات اندازه‌گیری طول با نوار

  ۱-۲-۲-۱ تصحیح شیب (تصحیح تبدیل به افق)

  ۱-۲-۲-۲ اثر دما

  ۱-۲-۲-۳- اثر کشش

  ۱-۲-۲-۴- اثر خارج از امتدادی

  ۱-۲-۳- خطای ناشی از انحنای زمین (مسطح فرض کردن زمین)

  ۱-۲-۴-تصحیح مربوط به طول واقعی نوار

  ۱-۲-۵- تصحیح تبدیل به سطح متوسط دریا

  ۲-۱-۱ اثر کمانی شدن

  ۱-۳- ترازیابی

  ۱-۳-۱- روش‌های ترازیابی

  ۱-۳-۲- اگر تار وسط شاخص به میزان i رادیان از حالت قائم منحرف گردد میزان خطای قرائت AB’

  ۱-۳-۳- تاثیر اثر کرویت و انکسار در ترازیابی

  ۱-۳-۴- خطای کلیماسیون

  ۱-۳-۵- روش تعیین زاویه کلیماسیون

  ۱-۳-۶- خطای بست ترازیابی برای پیمایش

  ۱-۴- زاویه‌یابی

  ۱-۴-۱- زاویه‌یابی

  ۱-۴-۲- اندازه‌گيری زاویه قائم

  خارج از ایستگاهی

  ۱-۴-۳- فاصله‌یابی اپتیکی

  ۱-۴-۳-۱- اندازه‌گيري فاصله با استفاده از دستگاه اپتیکی

  ۱-۴-۴- تعیین اختلاف ارتفاع با تئودولیت

  ۱-۴-۵- تعیین ارتفاع بلندی یک ساختمان

  ۱-۴-۶- فاصله‌یابی به روش پارالاکتیک

  ۱-۵- مختصات نقاط و امتدادها

  ۱-۵-۱- ژیزمان

  ۱-۵-۲-آزیموت

  ۱-۶- خطاها

  ۱-۶-۱- انواع خطاها

  ۱-۷- پیمایش

  ۱-۷-۱- حداکثر خطای مجاز بست زاویه‌ای پیمایش

  ۱-۷-۲- خطای بست مجاز مسطحاتی در کل پیمایش بسته

  ۱-۷-۳- خطای بست مجاز مسطحاتی در کل پیمایش باز

   

  ۱-۷-۴- خطای بست مجاز طولی در کل پیمایش

  ۱-۸- ترفیع و تقاطع

  ۱-۸-۱- ترفیع

  ۱-۹- مساحت

  ۱-۹-۱- تعیین مساحت مثلث با استفاده از محیط

  ۱-۹-۲- تعیین مساحت با استفاده از روش سیمپسون

  ۱-۹-۳- تعیین مساحت با استفاده از روش مختصات

  ۱-۹-۴- تعیین مساحت با استفاده از تبدیل به شکل‌های معین

  ۱-۹-۵- مساحت ثبتی

  ۱-۹-۶- تعیین مساحت پس از تعریض

  ۱-۹-۷- بدست آوردن مختصات تقسیم

  ۱-۹-۸- تعیین مساحت مقطعی که به صورت شکل زیر باشد

  ۱-۱۰- حجم

  ۱-۱۰-۱- روش سیمپسون

  ۱-۱۰-۲- محاسبه حجم با استفاده از ارتفاع

  ۱-۱۰-۳- فرمول سیمپسون (فرمول)

  ۱-۱۰-۴- محاسبه حجم عملیات خاکی راه به وسیله مقطع متوسط

  ۱-۱۰-۴-۱- محاسبه حجم عملیات خاکی بین دو نیمرخ هم نام (هر دو خاکبرداری یا هر دو خاکریزی)

  ۱-۱۰-۴-۲- محاسبه حجم عملیات خاکی بین دو نیمرخ غیر هم نام (یکی خاکبرداری و دیگری خاکریزی)

  ۱-۱۰-۴-۳- محاسبه حجم عملیات خاکی بین یک نیمرخ ساده (خاکریزی یا خاکبرداری) و یک نیمرخ مختلط (خاکریزی و خاکبرداری)

  ۱-۱۰-۴-۴- محاسبه حجم عملیات خاکی بین دو نیم رخ مختلط هم نام (خاکریزی و خاکبرداری متقابل)

  ۱-۱۰-۴-۵-محاسبه حجم عملیات خاکی بین دو نیمرخ مختلط غیر هم نام (خاکریزی و خاکبرداری غیرمتقابل)

  ۱-۱۱- قوس‌ها

  ۱-۱۱-۱- قوس ساده

  ۱-۱۱-۱-۱- محاسبه شعاع قوس ساده

  ۱-۱۱-۱-۲- تعیین شعاع قوس دایره در حالت عبور از یک نقطه اجباری

  ۱-۱۱-۲- قوس مرکب

  ۱-۱۱-۲-۱- قوس مرکب دو مرکزی

  ۱-۱۱-۲-۲- با استفاده از شعاع معادل

  ۱-۱۱-۲-۳- قوس مرکب معکوس

  ۱-۱۱-۲-۳-۱- حالت خاص از قوس مرکب معکوس که در این حالت

  ۱-۱۱-۳- قوس کلوتوئید

  ۱-۱۱-۴- قوس قائم

  ۱-۱۱-۴-۱- فرم کلی معادله سهمی درجه ۲

  ۱-۱۱-۴-۲- با توجه به شکل فاصله قائم هر نقطه از قوس قائم تا خط مماس ورودی به صورت زیر است

  ۱-۱۱-۴-۳- فاصله قائم وسط () و انتهای قوس () از مماس ورودی

  ۱-۱۱-۴-۴- محاسبه فاصله بالاترین (یا پایین ترین) نقطه روی قوس قائم از شروع قوس و ارتفاع آنان

  خلاصه‌ای از فرمول‌ها

  فاصله‌یابی اپتیکی

  حجم

  فصل دوم / فتوگرامتری

  ۲-۱- زوایه میدان دید

  ۲-۱-۱- زاویه میدان دید

  ۲-۱-۲- طبقه‌بندی دوربین‌ها براساس زاویه میدان دید

  ۲-۱-۳- B باز هوایی طبق رابطه روبرو با فاصله کانونی رابطه عکس دارد

  ۲-۱-۴- مشکل SWA

  ۲-۲- مشخصات عکس

  ۲-۲-۱- مرکز تصویر (projection center)

  ۲-۲-۲- فاصله اصلی (principle distance)

  ۲-۲-۳- محور اصلی (principle Axis)

  ۲-۲-۴- نقطه اصلی (principle point)

  ۲-۲-۵- نقطه نادیر (Nadir point)

  ۲-۲-۶- زاویه تیلت (Tilt Angle)

  ۲-۲-۷-خط هم بار (Iso line)

  ۲-۲-۸- خط اصلی (principle line)

  ۲-۲-۹- صفحه اصلی (principle plane)

  ۲-۲-۱۰- نقطه هم بار (Iso center point)

  ۲-۳- انواع عکس‌ها

  ۲-۳-۱- عکس قائم

  ۲-۳-۲- عکس مایل

  ۲-۳-۳- عکس خیلی مایل

  ۲-۴- مقیاس عکسی

  ۲-۴-۱- مختصات زمین عکس قائم برای نقطه‌اي مانند a

  ۲-۵- جا به جایی ناشی از اختلاف ارتفاع

  ۲-۶- پوشش عکس‌ها

  ۲-۶-۱- پوشش طولی

  ۲-۷- پارالاکس

  ۲-۷-۱- به دست آوردن اختلاف ارتفاع با استفاده از پارالاکس

  ۲-۷-۲- مقیاس عکس غیر قائم

  ۲-۷-۴- کشیدگی تصویر(image motion)

  ۲-۸- خطای سیستماتیک

  ۲-۹- توجیه داخلی، توجیه نسبی، توجیه مطلق

  ۲-۱۰- مثلث‌بندی

  ۲-۱۰-۱- روش‌های مثلث‌بندی

  ۲-۱۱- فیلم هوایی

  ۲-۱۱-۱- نوع لایه حساسی فیلم

  ۲-۱۱-۲- سرعت فیلم هوایی (AFS یا EAFS)

  فصل سوم / ژئودزی

  ۳-۱- کپلر

  ۳-۱-۱- قوانین کپلر

  ۳-۲- پرسشن (رقص محوری)

   

  ۳-۲-۱- اکلپتیک

  ۳-۲-۲- میل محوری

  ۳-۲-۳- در سه حالت پرسشن وجود ندارد

  ۳-۲-۴- شب‌های مساوی

  ۳-۳- نوتیشن

  ۳-۴- نوتیشن آزاد (حرکت قطبی)

  ۳-۵- میدان ثقل زمین

  ۳-۵-۱- نیروی جاذبه

  ۳-۵-۲- نیروی گریز از مرکز (Fc)

  ۳-۵-۳- نیروی ثقل

  ۳-۵-۴- شتاب کرلیوس

  ۳-۶- شبکه‌های ژئودزی

  ۳-۶-۱- شبکه‌های ژئودزی با توجه به دقت

  ۳-۶-۱-۱- شبکه درجه یک

  ۳-۶-۱-۲- شبکه درجه دو

  ۳-۶-۱-۳- شبکه درجه سه

  ۳-۶-۲- شبکه‌های ژئودزی براساس نوع مولفه‌ی مختصاتی

  ۳-۶-۲-۱- مسطحاتی

  ۳-۶-۲-۲- ارتفاعی

  ۳-۷- انواع سطوح زمین

  ۳-۷-۱- ژئوئید (شکل فیزیکی زمین)

  ۳-۷-۱-۱- ارتفاع ژئوئید (N)

  ۳-۷-۱-۲- ارتفاع بیضوی (h)

  ۳-۷-۱-۳- ارتفاع اورتومتریک (H)

  ۳-۷-۲- SST

  ۳-۷-۲-۱- عوامل موثر بر SST

  ۳-۷-۳- شبه ژئوئید

  ۳-۷-۴- تلروئید

  ۳-۷-۵- سطوح هم پتانسیل

  ۳-۸- شعاع نصف النهاری و قائم اولیه

  ۳-۸-۱- جذرمد

  ۳-۹- انواع سیستم‌های مختصات

  ۳-۹-۱- ژئوسنتریک

  ۳-۹-۲- توپوسنتریک

  ۳-۹-۱-۱- انواع سیستم‌های ژئوسنتریک

  ۳-۹-۲-۱- انواع سیستم‌های توپوسنتریک

  ۳-۹-۳- انواع سیستم ژئودتیک

  ۳-۹-۳-۱- (G)

  ۳-۹-۳-۲- سیستم LG (ژئودتیک محلی)

  ۳-۱۰- سیستم تصویر

  ۳-۱۰-۱- انواع سیستم تصویر

  ۳-۱۰-۱-۱- مشابه

   

  ۳-۱۰-۱-۲- هم فاصله

  ۳-۱۰-۱-۳- هم مساحت

  ۳-۱۰-۲- ضریب مقیاس

  ۳-۱۰-۳- سیستم تصویر مرکاتور

  ۳-۱۰-۴- سیستم تصویر ترانسفور مرکاتور (TM)

  ۳-۱۰-۵- سیستم تصویر UTM

  ۳-۱۰-۶- سیستم تصویر لامبرت

  ۳-۱۱- تئوری ارتفاعات و شبکه‌های ارتفاعی

  ۳-۱۱-۱- عدد ژئوپتانسیل

  ۳-۱۱-۲- سیستم ارتفاعی دینامیکی

  ۳-۱۱-۳- سیستم ارتفاعی ارتومتریک

  فصل چهارم / سیستم تعیین موقعیت جهانیGPS

  ۴-۱- سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS

  ۴-۲- ایجاد شبکه‌های موردی و مسطحاتی موردی و محلی با استفاده از GPS

  ۴-۲-۱- طراحی

  ۴-۲-۱-۱- شبکه‌های اصلی با گسترش سطحی.

  ۴-۲-۱-۲-شبکه‌‌های اصلی با گسترش طولی.

  ۴-۲-۱-۳- شبکه‌های محلی کوچک.

  ۴-۲-۱-۴- انتقال مختصات از شبکه‌های مبنایی موجود

  ۴-۲-۱-۵- ایجاد شبکه‌های مبنایی مسطحاتی کلاسیک: درجه ۱ و ۲ و ۳

  ۴-۳- سیستم مختصات

  ۴-۴- دقت مختصات

  ۴-۴-۱- مسطحاتی

  ۴-۴-۲- دقت ارتفاعی

  ۴-۴-۳- دقت مختصات سه بعدی

  ۴-۵- تعریف درستی (accuracy) و دقت (precision)

  ۴-۵-۱- دقت مطلق

  ۴-۵-۲- دقت نسبی

  ۴-۶- ضریب تعدیل دقت (DOP)

  ۴-۷- روش استاتیک

  ۴-۸- انواع GPS

  ۴-۹- روش‌های تفاضلی

  ۴-۹-۱- روش تفاضلی یگانه بین گیرنده‌ها

  ۴-۹-۲- روش‌های تفاضلی یگانه بین ماهواره‌ها

  ۴-۹-۳- روش‌های تفاضلی بین اپک‌ها

  ۴-۹-۴- روش‌های تفاضلی دوگانه

  ۴-۹-۵- روش‌های تفاضلی سه‌گانه

  ۴-۹-۶- آنتن

  ۴-۹-۷- تعیین بهترین زمان مشاهدات

  فصل پنجم / میکروژئودزی

  ۵-۱- میکروژئودزی

  ۵-۱-۱- دقت مورد نظر در میکروژئودزی

  ۵-۲- بیضی‌های خطا

  ۵-۲-۱- بیضی خطای مطلق

  ۵-۲-۲- بیضی خطای نسبی

  ۵-۳- سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS)

  ۵-۳-۱- شبکه‌های میکروژئودزی دوره‌ای

  ۵-۳-۲- سیستم مونیتورینگ دائمی و پیوسته

  ۵-۴- سرشکنی

  ۵-۴-۱- تست بعد از سرشکنی

  ۵-۵- قابلیت اطمینان

  ۵-۵-۱- قابلیت اطمینان داخلی

  ۵-۵-۲- قابلیت اطمینان خارجی

  ۵-۶- مراتب طراحی شبکه‌های میکروژئودزی

  ۵-۶-۱- طراحی مرتبه صفر

  ۵-۶-۲- طراحی مرتبه اول

  ۵-۶-۳- طراحی مرتبه دوم

  ۵-۶-۴- طراحی مرتبه سوم

  فصل ششم / مطالب تئوری نقشه‌برداری
  فصل هفتم / سیستم اطلاعات مکانی GIS

  ۷-۱- سیستم اطلاعات مکانی GIS.

  ۷-۱-۱- داده مکانی

  ۷-۲- مدل داده

  ۷-۲-۱- مدل داده رستری

  ۷-۲-۲- مدل داده‌برداری

  ۷-۳- انواع مدل داده کلاسیک

  ۷-۳-۱- مدل داده‌ی سلسله مراتبی یا درختی

  ۷-۳-۲- مدل داده شبکه‌ای

  ۷-۳-۳- مدل داده رابطه‌ای

  ۷-۴- مراحل ایجاد سیستم اطلاعات مکانی

  فصل هشتم / نشریه‌ها

  ۸-۱- کارتوگرافی

  ۸-۱-۱- قطع‌بندی و شماره‌گذاری نقشه‌های مسیر

  ۸-۱-۲- انتخاب رنگ

  ۸-۱-۲-۱- کاربرد عملی رنگ

  ۸-۲- داده‌های شبکه‌ای و تصویری

  ۸-۲-۱- متادیتا

  ۸-۲-۲- اطلاعات مربوطه به مرجع‌دهی هندسی

  ۸-۲-۳- تعریف مدل ارتفاعی رقومی زمین

   

  ۸-۲-۳-۱- ساختار مدل ارتفاعی رقومی

  ۸-۲-۴- پردازش زوج تصاویر ماهواره‌ای

  ۸-۲-۵- پردازش زوج تصاویر هوایی

  ۸-۲-۶- واسطه یابی (Interpolation)

  ۸-۲-۶-۱- نواحی خالی از داده‌‌های ارتفاعی

  ۸-۲-۶-۲- نواحی دارای ارتفاع متغیر

  ۸-۲-۶-۳- پهنه‌های بزرگ آبی

  ۸-۲-۷- خطاهای سیستماتیک

  ۸-۲-۸- خطاهای تصادفی

  ۸-۲-۹- دقت ارتفاعی.

  ۸-۲-۱۰- مشخصات کلی مدل ارتفاعی رقومی

  ۸-۲-۱۱- فرمت

  ۸-۲-۱۱-۱- فرمت رستری

  ۸-۲-۱۱-۲- فرمت متنی

  ۸-۲-۱۲- انواع نقشه‌های تصویری.

  ۸-۲-۱۲-۱- تصاویر غیر قائم (Ungeorectified)

  ۸-۲-۱۲-۲- تصاویر مختصات‌دار

  ۸-۲-۱۲-۳- نقشه‌های تصویری قائم

  ۸-۲-۱۲-۴- موزاییک‌های تصویری کنترل شده (مختصات‌دار)

  ۸-۲-۱۳- مشخصات داده‌های ورودی

  ۸-۲-۱۳-۱- عکسهای هوایی رقومی (اسکن) شده

  ۸-۲-۱۳-۲- تصاویر هوایی و ماهوارهای

  ۸-۲-۱۳-۳- مدل ارتفاعی رقومی زمین

  ۸-۲-۱۳-۴- نقاط کنترل (اندازه‌گیری شده یا استخراج شده از نقشه)

  ۸-۲-۱۳-۵- پارامترهای سنجنده

  ۸-۲-۱۳-۶- اخذ تصاویر هوایی و ماهواره‌ای

  ۸-۳- هیدروگرافی

  ۸-۳-۱- خطا

  ۸-۳-۲- خطوط عمق‌یابی

  ۸-۲-۳- خطوط عمق‌یابی میانی

  ۸-۳-۴- خطوط كنترل

  ۸-۳-۵- درستی

  ۸-۳-۶- دقت

  ۸-۳-۷- سطح اطمینان

  ۸-۳-۸- (سطح مبنای چارت) چارت دیتوم

  ۸-۳-۹- (سطح مبنای عمق‌یابی) ساندینگ دیتوم

  ۸-۳-۱۰- عمق

  ۸-۳-۱۱- (عمق‌یابی) ساندینگ

  ۸-۳-۱۲- مدل عمق‌یابی

  ۸-۳-۱۳- چارت دریائی

  ۸-۳-۱۴- نقشه عمق‌یابی نهایی

  ۸-۳-۱۵- مقطع عرضی رودخانه

   

  ۸-۳-۱۶- تعیین سرعت وجهت جریان‌های جزرومدی

  ۸-۳-۱۷- نمونه‌برداری از بستر و آب

  ۸-۳-۱۸- خط ساحل

  ۸-۳-۱۹- اسكله

  ۸-۳-۲۰- موج شكن

  ۸-۳-۲۱- تعاریف مربوط به عوارض

  ۸-۳-۲۱-۱- عارضه با موقعیت كاملا مشخص

  ۸-۳-۲۱-۲- عارضه با موقعیت تقریباً مشخص

  ۸-۳-۲۱-۳- عارضه با موقعیت نامشخص

  ۸-۳-۲۲- معیار كامل بودن نقشه

  ۸-۳-۲۳- نحوه ارائه اطلاعات

  ۸-۳-۲۳-۱- (Horizontal Datum) سطح مبنای افقی

  ۸-۳-۲۳-۲- (Map Projection) سیستم تصویر

  ۸-۳-۲۳-۳- (Vertical Datum) سطح مبنای ارتفاعی

  ۸-۳-۲۳-۴- (Datum in Lakes) سطح مبنای عمق‌یابی

  ۸-۳-۲۴- دستورالعمل تهیه نقشه عمق‌یابی

  ۸-۳-۲۴-۱- شناسائی

  ۸-۳-۲۴-۲- طراحی

  ۸-۳-۲۵- عملیات صحرائی

  ۸-۳-۲۵-۱- شناسائی و ساختمان نقاط كنترل ساحلی( ارتفاعی ومسطحاتی)

  ۸-۳-۲۶- برداشت خط ساحلی

  ۸-۳-۲۷- عملیات عمق‌یابی

  ۸-۳-۲۷-۱- انتخاب شناورمناسب

  ۸-۳-۲۷-۲- اندازه گیری سرعت صوت در آب

  ۸-۳-۲۸- محاسبه انتقال سطح مبنا از یک اشل موجود (بندر استاندارد)

  ۸-۳-۲۹- تعیین سطح مبنای عمق‌یابی در رودخانه‌های تحت تاثیر جزرومد

  ۸-۳-۳۰- طراحی خطوط میانی در مناطق گپ

  ۸-۳-۳۱- تحلیل رژیم‌های جزرومدی

  ۸-۳-۳۲- محاسبه سطح مبنای عمق‌یابی CHART DATUM (CD)

  ۳-۸-۳۳- محاسبه ارتفاع سطوح متوسط جزرومدی

  فصل نهم / مقررات‌ها
  فصل دهم / جداول‌
  منابع و مآخذ

  انتشارات نوآور

  519,000 تومان
  انتشارات : نو آور
  نویسنده : مهندس فائزه اسلامی زاده
  موضوع : سوالات آزمون های نظام مهندسی (نقشه برداری)
  نوبت چاپ : اول
  سال چاب : 1402
  قطع : رحلی
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 432
  شابک : 9786001686436
 • کتاب تشریح مسائل هیدرولیک کانال های باز (ویراست دوم) اثر  مهدی امیری بهقدم را انتشارات دانشگاهی کیان در 192 صفحه منتشر کرده است.

  کانال های باز شامل دریچه ها، سرریزها و … به عنوان سازه های هیدرولیکی برای انتقال آب در راستای آبیاری و انتقال آب بکار می روند. درس هیدرولیک کانال های باز به عنوان شاخه ای از درس مکانیک سیالات به بیان قواعد حاکم در جریان های آزاد و همچنین کاربرد و بررسی این سازه ها می پردازد.

  فهرست مطالب تشریح مسائل هیدرولیک کانال های باز

  • فصل اول : کلیات و مفاهیم اولیه
  • فصل دوم : اصل انرژی در کانال های باز
  • فصل سوم  : اصل اندازه حرکت در کاناهال باز
  • فصل چهارم : جریان یکنواخت در کانال های باز
  • فصل پنجم : تئوری جریان متغیر تدریجی در کانال های باز
  • فصل هفتم  : جریان های متغیر مکانی
  • فصل هشتم : سرریز ها
  • فصل نهم : تبدیل ها
  85,000 تومان
  انتشارات : دانشگاهی کیان
  نویسنده : مهدی امیری بهقدم
  موضوع : مهندسی عمران-آبراهه ها
  نوبت چاپ : چهارم
  سال چاب : 1397
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 192
  تیراژ : 500 جلد
  شابک : 9786003070318
 • کتاب جامع آیین نامه بتن ایران آبا جلد دوم مصالح و اجرا نوشته مهندس حمید طالبی توسط انتشارات پردیس علم منتشر شده است.

  اطلاعات کتاب
  فصل 1-کلیات

  فصل 2-واژه ها و تعاریف

  فصل 3-مشخصات مصالح بتن

  فصل 4-مشخصات اجرایی آرماتور

  فصل 5-مبانی طرح مخلوط بتن

  فصل 6-دوام یا پایایی بتن

  فصل 7-الزامات اجرایی بتن

  فصل 8-ارزیابی و پذیرش بتن

  فصل 9-قالب بندی

  فصل 10-درزهای سازه های بتنی

  فصل 11-بتن های ویژه

  399,000 تومان
  انتشارات : پردیس علم
  نویسنده : مهندس حمید طالبی
  موضوع : مهندسی عمران
  نوبت چاپ : اول
  سال چاب : 1401
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 454
  شابک : 9786008366911
سوالی ندارید؟