8% حراج

قیمت اصلی 475,000 تومان بود.قیمت فعلی 435,000 تومان است.

موجود

شیوه آموزش کتاب شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری به این صورت است که در ابتدا عینا ماده قانون مجازات آورده شده، سپس در ذیل هر ماده، از یک تا چندین نکته مهم، مطالب مرتبط، مواد قانونی و آرای وحدت مرتبط به آن ماده ارائه شده است.

 • ارائه نکات مورد نیاز آزمون‌های حقوقی ذیل هر ماده
 • ذکر دیدگاه مورد توجه طراحان آزمون ذیل مواد و پرهیز از ارائه نظرات متعدد
 • ارائه مثال‌های متعدد و استفاده از جداول در موارد مورد نیاز
 • ارائه آرای وحدت رویه، نظرات حقوقدانان و قوانین خاص مرتبط ذیل هر ماده
 • توضیح مواد مرتبط قانون به صورت یکجا
 • توضیح و تفصیل کامل قانون تعزیرات و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
 • به همراه خلاصه مکاتب کیفری و حدود 200 ماده از قوانین خاص مورد نیاز آزمون‌های حقوقی
  • توصیه‌هایی برا مطالعه کتاب
  • کتاب اول- کلیات
  • بخش اول- مواد عمومی
  • فصل اول- تعاریف
  • فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان
  • فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان
  • فصل چهارم- قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری
  • بخش دوم- مجازات‌ها
  • فصل اول- مجازات‌های اصلی
  • فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی
  • فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها
  • فصل چهارم- تخقیق مجازات و معافیت از آن
  • فصل پنجم- تعویص صدور حکم
  • فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات
  • فصل هفتم- نظام نیکه آزادی
  • فصل هشتم- نظام آزادی مشروط
  • فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس
  • فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
  • فصل یازدهم- سقوط مجازات
  • بخش سوم- جرایم
  • فصل اول0 شروع به جرم
  • فصل دوم- شرکت در جرم
  • فصل سوم- معاونت در جرم
  • فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
  • فصل پنجم- تعدد جرم
  • فصل ششم- تکرار جرم
  • بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری
  • فصل اول0 شرایط مسئولیت کیفری
  • فصل دوم- موانع مسئولیت کیفری
  • بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری
  • فصل اول- مواد عمومی
  • فصل دوم- اقرار
  • فصل سوم- شهادت
  • فصل چهارم- سوگند
  • فصل پنجم- علم قاضی
  • بخش ششم- مسائل متفرقه
  • کتاب دوم- حدود
  • بخش اول- مواد عمومی
  • بخش دوم- جرایم موجب حد
  • فصل اول- زنا
  • فصل دوم- لواط تفخیذ و مساحقه
  • فصل سوم- قوادی
  • فصل چهارم- قذف
  • فصل پنجم- سبّ نبی
  • فصل ششم- مصرف مسکر
  • فصل هفتم- سرقت
  • فصل هشتم- محاربه
  • فصل نهم- بغی و افساد فی الارض
  • کتاب سوم- قصاص
  • بخش اول- مواد عمومی
  • فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات
  • فصل دوم-تداخل جنایات
  • فصل سوم- شرایط عمومی قصاص
  • فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت
  • فصل پنجم-صاحب حق قصاص
  • فصل ششم-شرکت در جنایت
  • فصل هفتم- اکراه در جنایت
  • بخش دوم- قصاص نفس
  • جنایت بر اعضا و منافع
  • بخش سوم- قصاص عضو
  • فصل اول- موجب قصاص عضو
  • فصل دوم- شرایط قصاص عضو
  • بخش چهارم- اجرای قصاص
  • فصل اول- مواد عمومی
  • فصل دوم- اجرای قصاص نفس
  • فصل سوم- اجرای قصاص عضو
  • کتاب چهارم- دیات
  • بخش اول- مواد عمومی
  • فصل اول-تعریف دیه و موارد آن
  • فصل دوم- ضمان دیه
  • فصل سوم- راه‌های اثبات دیه
  • فصل چهارم- مسئول پرداخت دیه
  • فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه
  • فصل ششم- موجبات ضمان
  • فصل هفتم-تداخل و تعدد دیات
  • بخش دوم- مقادیر دیه
  • فصل اول- دیه نفس
  • فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضا
  • فصل سوم- دیه مقدر اعضا
  • فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع
  • فصل پنجم- دیه مقدرر منافع
  • فصل ششم- دیه جراحات
  • فصل هفتم- دیه جنین
  • فصل هشتم- دیه جنایت بر میت
  • کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375
  • فصل اول- جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
  • فصل دوم-اهانت به مقدسات مذهبی و سو قصد به مقامات داخلی
  • فصل سوم- سو قصد به مقامات سیاسی خارجی
  • فصل چهارم- تهیه و ترویج که قلب
  • فصل پنجم-جعل و تزویر
  • فصل ششم- محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی
  • فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
  • فصل هشتم- غصب عناوین و مشاغل
  • فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
  • فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
  • فصل یازدهم-ارتشاء و ربا و کلاهبرداری
  • فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی
  • فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
  • فصل چهاردهم-تمرد نسبت به مأمورین دولت
  • فصل پانزدهم- هتک حرمت اشخاص
  • فصل شانزدهم-اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
  • فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال
  • فصل هجدهم-جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
  • فصل نوزدهم- جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی
  • فصل بیستم- قسم و شهادت دروغ و افشای سر
  • فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر
  • فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه
  • فصل بیست و سوم- ورشکستگی
  • فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت
  • فصل بیست و پنجم- احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
  • فصل بیست و ششم- هتک حرمت منازل و املاک غیر
  • فصل بیست و هفتم- افترا و توهین و هتک حرمت
  • فصل بیست و هشتم- تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی
  • فصل بیست و نهم- جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
  • قانون جرایم رایانه ای
  • بخش اول- جرایم و مجازات‌ها
  • فصل اول- جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
  • فصل دوم- جرایم علیه صحبت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
  • فصل سوم- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
  • فصل چهارم- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
  • فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب
  • فصل ششم- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
  • فصل هفتم- سایر جرایم
  • فصل هشتم- تشدید مجازات‌ها
  • بخش دوم- آیین دادرسی
  • بخس سوم- سایر مقررات
  • جرایم علیه تمامیت معنوی
  • توهین
  • سبّ نبی
  • افترا
  • قذف
  • افترای عملی
  • نشر اکاذیب
  • جرایم علیه اموال
  • کلاهبرداری
  • صور خاص کلاهبرداری
  • 1.انتقال مال غیر
  • 2.معامله معرض
  • 3.سوء استفاده از ضعف نفس شخصی
  • 4.تدلیس در معاملات دولتی
  • خیانت در امانت
  • صور خاص خیانت در امانت
  • 1.سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء
  • 2.اختلاس تصرف غیرقانونی
  • سرقت حدی
  • سرقت تعزیری
  • صدور چک پرداخت نشدنی
  • رشا و ارتشا
  • تشکیل یا رهبری شبکه برای جرایم ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
  • تحصیل مال نامشروع
  • ضمائم
  • قوانین خاص
  • مکاتب حقوق کیفری
  • فهرست منابع

توضیحات

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی

نویسنده : احمد غفوری

انتشارات : آریاداد

توضیحات تکمیلی

انتشارات

نویسنده

موضوع

نوبت چاپ

سال چاب

قطع

نوع جلد

تعداد صفحات

تیراژ

شابک

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی ندارید؟